การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่ กระบอง โดยการจัดการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผศ.กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง ประธานจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่ กระบอง โดยการจัดการแข่งขันนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและร่วมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างมีคุณค่าในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยที่มีมาแต่โบราณ ได้รับเกียรติกรรมการตัดสิน 5 ท่านได้แก่ รศ.ฟอง เกิดแก้ว ผศ.พนมศักดิ์ สวัสดิ์พงษ์ อ.ผดุงศักดิ์ ใจรักธรรม อ.เอนก ว่องวิกย์การ และอ.พงษ์ศักดิ์ คงแย้ม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น