ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวีดีทัศน์ในสตูดิโอ

                        [ปริญญาตรี] ภาควิชาสันทนาการ หลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว (ผู้สอน) ได้จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการวีดีทัศน์ในสตูดิโอ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PER224 Technology and Digital Media for Recreation ระหว่างวันที่ 16, 23, และ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการอาคารกีฬา 2 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น