นิสิต
นิสิตปัจจุบัน

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจดูทั้งหมด

05 ก.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี”

เบื้องหลังการถ่ายภาพเพื่อทำโปสเตอร์ ละครเวที เรื่อง “เจ้าหญิงแสนหวี” โครงการปลูกจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมไทยสู่สังคม วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2565

17 ส.ค. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 11 สิงหาคม 2535

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ สำหรับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำนันทนาการในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

26 ต.ค. - 15 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9

โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการน้องพี่ศรีนครินทร์ ครั้งที่9 ซึ่งเป็นโครงการในรายวิชา PER411 การจัดการแข่งขันเกม-กีฬา โดยมีนิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ 

07 ธ.ค. - 01 ธ.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน”

โครงการเสวนาพี่นั่งเล่า เรานั่งฟังครั้งที่10 “นันทนาการกับสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน” วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการ

12 ม.ค. - 31 ต.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล)

กิจกรรมที่ 1.6 การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่สุขภาวะ : คลินิกนักวิ่ง คลินิกกายภาพบำบัด และคลินิกโภชนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในชุมชนเมือง

13 มี.ค. - 01 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร ศศ.บ.ผู้นำนันทนาการ ปีการศึกษา 2565

เมิ่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 201 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาสันทนาการ กล่าวเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

04 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมนันทนาการ วันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว

25 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
ปริญญาตรี

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางแสน

นันทนาการกลางแจ้ง รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ ดร.ปัญญา อินทเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยมอบูรพา ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางแสน 

22 พ.ค. - 31 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

กิจกรรม "41 ปี สันท์ศรี RC Return

กิจกรรม "41 ปี สันท์ศรี RC Return วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 21.00 น. ณ โรงยิม คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (อาคาร 1)

22 พ.ค. - 01 ก.ย. 2566
ปริญญาตรี

กิจกรรม "41 ปี สันท์ศรี RC Return ช่วงเสวนาอัธยาศัย “นักนันทนาการ โอกาส”

"41 ปี สันท์ศรี RC Return ช่วงเสวนาอัธยาศัย “นักนันทนาการ โอกาส” พี่ๆ แนะนำธุรกิจ เปิดเส้นทางการทำงาน วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 ณ โรงยิม คณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร