เกี่ยวกับภาควิชา
ช่องทางร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

ข้อตกลงเบื้องต้น

  • กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น กรุณาระบุชื่อ นามสกุล และอีเมลจริงของท่าน หากข้อมูลไม่ครบถ้วน คณะพลศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อมูลของท่าน
  • โดยส่งเรื่อง และข้อความรายละเอียด ไปที่อีเมลของหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ) ที่ snutcharee@yahoo.com, nutcharee@swu.ac.th