รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด

บุคลากรสายวิชาการ

คณบดีคณะพลศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
026495000 ต่อ 22505
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2556 PhD. Behavioral Medicine University of Alberta
2541 วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 ปกศ. สูง พลศึกษา สถาบันการพลศึกษาจังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตรารย์ ดร.สนธยา สีละมาด สำเร็จการศึกษาทางด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา จากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับราชการที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตำแหน่งอาจารย์ ตั้งแต่ปี 2542 และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี 2547 มีประสบการณ์การสอนและการวิจัยทางด้านการฝึกกีฬา การเป็นผู้ฝึกกีฬา ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกรีฑาของมหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ในช่วงปี 2548 – 2551 ก่อนเดินทางไปศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา ทางด้านพฤติกรรมเวชศาสตร์ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปัจจุบัน เป็นประธานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในช่วงปี 2556-2558 และเป็นประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปัจจุบัน

ปริญญาตรี การฝึกด้วยน้ำหนัก หลักการฝึกกีฬา สถิติ ระเบียบวิธีวิจัย 
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การฝึกและพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬา วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ฝึกกีฬา สถิติ และการวิจัย
ปริญญาเอก ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ กลยุทธ์การฝึกกีฬา การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ

ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์; สนธยา สีละมาด; และสาลี่ สุภาภรณ์. การศึกษาความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามเพื่อใช้วัดกิจกรรมทางกายในยามว่าง และตัวแปรของทฤษฎีกระทาพฤติกรรมตามแผนในวัยรุ่น. 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2557. 

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการให้คำปรึกษาและฝึกสมรรถภาพทางกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ของศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

อาจารย์พิเศษ

1.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สอนวิชา IPE 101 Rhythmic Activities และวิชา IPE 105 Badminton ปี 2543 – 2551, ปี 2556-2559

2.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนวิชา “การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตปี 2546 - 2547

3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่ดีปี 2546 - 2550

4.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนร่วมวิชา “การส่งเสริมสุขภาพ” 2548

5.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอนร่วมวิชา “การส่งเสริมสุขภาพ 2” ปี 2549 - 2550

1. Sriramatr, S., Berry, T.R., & Spence, J.C. (2014). An Internet-based intervention for promoting and maintaining physical activity in Thai university-aged females. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. American Journal of Health Behavior, 38 (3), 430-439.
2. Sriramatr, S., Berry, T.R., & Rodgers, W. (2013). Validity and reliability of Thai versions of questionnaires measuring leisure-time physical activity, and exercise-related self-efficacy, outcome expectations and self-regulation. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17 (3), 203-216.
3. Sriramatr, S., Berry, T.R., Rodgers, W., & Stolp, J. (2012). The effect of different response formats on ratings of exerciser stereotypes. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 40, 1655-1666.
4. อัจฉรียา กสิยพัท, สนธยา สีละมาด, วรงค์ สุพร, วัชร สอนดี (2553). เดินอย่างไรให้สตรีไทยมีสมรรถภาพร่างกายดี. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. 11, 3, 17-29. 
5. สนธยา สีละมาด และ วัชรี ฤทธิวัชร์. (2551). ผลของการอบอุ่นร่างกาย และการยืดกล้ามเนื้อ ที่มีต่อความสามารถสูงสุดและปริมาณในการทำงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน และดัชนีความล้า. บทความวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ ๒. 
6. สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ สนธยา สีละมาด และณัฐธิดา บังเมฆ. (2550). ผลของการฝึกเอสเอคิวที่มีต่อสมรรถภาพของนักกีฬาปัญจักสิลัตทีมชาติไทย. วารสารคณะพลศึกษา. 
7. มยุรี ศุภวิบูลย์, สุปราณี ขวัญบุญจันทร์, สนธยา สีละมาด และคณะ. (2549). ผลของการฝึกกิจกรรมทางกายที่มีต่อสมรรถภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2549.
หนังสือ
1. สนธยา สีละมาด. 2557. กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
2. สนธยา สีละมาด และดุจเดือน สีละมาด. 2551. การฝึกด้วยน้ำหนัก การประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสู่เทคนิคการปฏิบัติ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
3. สนธยา สีละมาด. 2550. การพัฒนาการเล่นเทนนิส ด้วยหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
4. สนธยา สีละมาด. 2547. หลักการฝึกกีฬา สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
5. สนธยา สีละมาด. 2546. วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทความ
1. สนธยา สีละมาด. 2544. ความสมบูรณ์ทางกลไกของนักกีฬายกน้ำหนัก. สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 (20)
2. สนธยา สีละมาด. 2545. ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ. สารวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ปีที่ 3 (21)
3. สนธยา สีละมาด. 2546. การเพิ่มพลังการตีเทนนิส. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 6 (1-2)
4. สนธยา สีละมาด. 2547. การประยุกต์การฝึกซ้อมความแข็งแรงสู่กีฬาประเภทกระโดด” วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 7 (1-2)
5. สนธยา สีละมาด. ๒๕๔๘. การเคลื่อนที่วิถีโค้ง. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ ๘ เล่มที่ ๑-๒ มกราคม-ธันวาคม ๒๕๔๘
6. สนธยา สีละมาด. ๒๕๔๙. การวิ่งระยะสั้น: การเริ่มต้นวิ่ง. วารสารสุขศึกษา-พลศึกษา-สันทนาการ ปีที่ ๓๒ เล่มที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๔๙

1. ประกาศนียบัตรการดำน้ำ (เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ) หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
2. ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนดีเด่นของสมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 กรุงเทพมหานคร 
3. Certificate the IAAF Level I Coaches Course, at AAAT, Bangkok, Thailand
4. Certificate the Nation Workshop on Sport Science in the Third Millenium, Department of Physical Education, and Bangkok, Thailand
5. Certificate Workshop on Sports Training for Strength and Endurance, Sports Authority of Thailand, Bangkok Thailand
6. Certificate the IAAF Level II Coaches Course, at RDC-Jakarta, Indonesia
7. Certificate the IAAF Level I Lecturer Seminar Course, at AAAT, Bangkok, Thailand
8. Certificate Sports Science Workshop on Speed Training, Sports Authority of Thailand, Bangkok Thailand

1. เหรียญทอง กระโดดไกล กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) ครั้งที่ 33 และครั้งที่ 34 ปี พ.ศ. 2557 และปี 2558
2. เหรียญทอง เงิน และทองแดง วิ่ง 800 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 24 และครั้งที่ 25 ปี พ.ศ. 2539, 2540 และ 2541
3. นักกีฬากรีฑาชั้นหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2539
4. เหรียญทองและเงิน วิ่ง 4x400 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 และครังที่ 25 ปี พ.ศ. 2540 และ 2541
5. นักกีฬากรีฑาชั้นหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2540 และ 2541
6. เหรียญทองแดงกีฬาบาสเกตบอล กีฬาวิทยาลัยพลศึกษาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2535
ผลงานการเป็นผู้ฝึกสอนกรีฑา
1. ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2549-2552
2. ผู้ฝึกสอนกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยอาซียน ครั้งที่ 11 ประเทศฟิลิปปินส์ปี พ.ศ. 2544
3. ผู้ฝึกสอนกรีฑา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน

กรรมการสมาคม

1.กรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2561

2.กรรมการสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาแห่งประเทศไทย