ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22504
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2553   ปริญญาเอก  ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 
2545   ปริญญาโท   วท.ม  วิทยาศาสตร์การกีฬา (การเป็นผู้ฝึกสอน) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2542   ปริญญาตรี    วท.บ  พลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และเอเชี่ยนเกมส์ รวมถึงกีฬาระดับชาติและนานาชาติอื่น ๆ
อดีตผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และเอเชี่ยนเกมส์ และรายการระดับชาติและนานาชาติ
นักกีฬาบาสเกตบอลหญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลลีคอาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลหญิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ด้านจิตวิทยาการกีฬา ดูแลทางจิตวิทยาการกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

PEP231

basketball

PEP254

TABLE TENNIS

PES243

Sports and Exercise Sociology

SWU132

PERSONAL FITNESS

นักจิตวิทยาการกีฬา
ผู้ฝึกสอนกีฬา
บาสเกตบอล
หลักการฝึกกีฬา
ผู้ฝึกสอนกีฬา
สังคมวิทยาการกีฬา
จิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Panurushthanon, P., & Bhasavanija, T. (2017). Comparison of Free-Throw Performance on Routine, Real Image, and Mental Image in Female Basketball Players. Comparison of Free-Throw Performance on Routine, Real Image, and Mental Image in Female Basketball Players. Proceedings: Sports Psychology Conference. Korea.

Panurushthanon, P., & Bhasavanija, T. (2017). The effects of verbal persuasion on free throw in basketball. Proceedings: Asian Exercise and Sport Psychology: Development, Research and its Application conference. The Center for Strategic Studies, RTARF,Chon Buri. P. 49.

Khumsingsan, K., & Panurushthanon, P. (2017). The Effects of Three Different Types of Recovery Techniques on Futsal Player’s Repeated Sprintability Usage. Journal of Faculty of Physical Education. 20(2), 140-149.

Nitusganjananon, P., & Panurushthanon, P. (2018). The Effects of Tai-Chi and Elastic Exercise on Health-Related Physical Fitness of Older Persons. Proceedings: 5th International Seminar on Sports and Exercise Psychology. Kuching, Sarawak, Malaysia: ISSEP. P. 150 – 156.

Panurushthanon, P. (2018). The Effects of Listening to Music and Instrumental on Ergometer Duration. Proceedings: 5th International Seminar on Sports and Exercise Psychology. Kuching, Sarawak, Malaysia: ISSEP. P. 83 – 87.