อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22505
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

เวลาให้คำปรึกษา
วันพุธ เวลา 14.00-16.00 น.

Open all section

              กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล
พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยายาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในช่วงการเรียนระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากการเรียนแล้วยังร่วมทำกิจกรรมหลายๆอย่าง ทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 29 แม่โดมเกมส์ และครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์ ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีม จากการแข่งขันการเต้นแอโรบิค ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี รายการ “THAILAND UNIVERSITY LEAGUE 2003”
                  หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงระดับปริญญาโทนี้ได้มีโอกาสทำวิจัยระดับโมเลกุลและใช้สัตว์ทดลอง หัวข้องานวิจัยคือ ผลของการใช้กระชายดำที่มีต่อการไหลเวียนโลหิตในขาหลังของหนูเพศผู้ที่ออกกำลังกาย โดยได้รับทุนวิจัยจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
                  เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้เข้าทำงานตำแหน่งอาจารย์ ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) และได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Sport and Exercise Science (2013)
                  ปัจจุบันกำลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงที่ศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุน “Mahidol University Scholarships for Postgraduate Student Exchange Program 2016” จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อไปทำวิจัย ณ National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับสนับสนุนการทำวิจัย

- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
- สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
- ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพ

- การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการออกกำลังกายและการฝึกกีฬา
- การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการแข่งขันกีฬา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ (2555). การออกกำลังกายสำหรับบุคคลที่ภาวะความดันโลหิตสูง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 15, ฉบับพิเศษ (ธ.ค. 2555), หน้า 408-413.

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Pariya Pariyavuth (2013). Effects of Krachai-Dam on hindlimb blood flow in exercise-trained male rats. Proceeding of the 4th International Conference on Sport and Exercise Science. Bangkok, Thailand.

- รางวัลชนะเลิศ 1 ใน 20 อันดับแรก การแข่งขันจักรยานเสือหมอบหญิง ประเภทบุคคล งานพัทยาปั่นชมเมืองท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันจักรยาน รายการ Cycling Plus Thailand Race 2015 “THE SPRINTER”
- ผู้จัดการทีมเทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
- ผู้จัดการทีมปันจักสีลัต การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
- ผู้จัดการทีมเทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
- ผู้จัดการทีมคาราเต้โด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์
- ผู้จัดการทีมคาราเต้โด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มอดินแดงเกมส์
- ผู้จัดการทีมคาราเต้โด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์