อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22558, 22504
โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 22502
อีเมล
ที่อยู่

ห้องผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร
ชั้น 2 อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสิรินธร 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกกีฬาและผู้ฝึกการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547

ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มการทำงานโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการนำเอาหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เช่น การเป็นผู้ฝึกสอนด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส) ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชุดชนะเลิศการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 ณ จังหวัดนครราชสีมา รองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ค.ศ. 2008 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (AFC Futsal Championship Thailand 2008) และชุดเตรียมความพร้อมรายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ค.ศ. 2008 ณ กรุงบราซิเลีย และเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (FIFA Futsal World Cup Brazil 2008) (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551) การเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมจักรยานอาชีพ สยามพารา ชุดแชมป์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ พ.ศ. 2548 (Tour of Thailand 2005) และการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI Asia Tour) ที่ทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549) จากนั้นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 และเป็นเลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (กันยายน พ.ศ. 2552 – สิงหาคม พ.ศ. 2556) จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพลศึกษา (มีนาคม พ.ศ. 2560 – สิงหาคม พ.ศ. 2562) รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา (มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ มีนาคม พ.ศ. 2563 - เมษายน พ.ศ. 2564) เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนนานาชาติ (The International Coaching Courses :ITK) หลักสูตร ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพ (Conditioning Coach) ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช เมืองไลพ์ซิช รัฐซัคเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 

การสอน (รายวิชาที่สอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น
- หลักการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
- การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา 
- การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
- การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ 
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ฝึกกีฬา 
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์และกลยุทธ์สำหรับการฝึกกีฬา

นายวทัญญู คำรส (2563). การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสมรรถนะของความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำ ๆ ที่มีการเปลี่ยนทิศทางบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน (ป.โท) 
นายอภิชัย นราวงษ์ (2563). ผลของการกระตุ้นเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้าด้วยการฝึกจนหมดแรงก่อนการฝึกด้วยแรงต้าน ที่มีต่อประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาประเภททีม (ป.โท) 
นางสาวสุภวานี ประเสริฐฤทธิ์ (2564). ผลของวิธีการแช่น้ำเย็นต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสมรรถนะของนักกีฬาเรือยาวมังกร (ป.โท) 
นายวทัญญู คำรส (2565). ผลของการเพิ่มสมรรถนะภายหลังการถูกกระตุ้นในนักกีฬาเรือคยัค (ป.เอก)

สาขาวิจัยที่สนใจ/ เชี่ยวชาญ 
- การตอบสนองและการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
- วิทยาศาสตร์การฝึกซ้อมกีฬาประยุกต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาขั้นสูง
- การปรับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อการฝึกด้วยแรงต้าน
- การปรับตัวของระบบเผาผลาญอาหารต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
- การฟื้นสภาพสมรรถนะทางกายในนักกีฬาประเภทต่าง ๆ 
- การประเมินสมรรถนะทางการกีฬาและการทดสอบทางสรีรวิทยาของนักกีฬาระดับสูง
- ยุทธวิธีทางโภชนาการทางการกีฬาเพื่อสมรรถนะทางการกีฬา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

- อภิชัย นราวงษ์, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี  (2565). ผลของการฝึกหนึ่งเซตจนหมดแรงก่อนการฝึกด้วยแรงต้านที่มีต่อประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอล. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 (พ.ค.- ส.ค. 2565).

- Srisiri, S., Senakham, T., Phongsri, K., Peepathum, P., Senakham, N. & Sapanthong, C. (2022). The Relationship Between Participant Satisfaction, Perceived Service Quality, and Expenditures in A Sports Event. ACPES Journal of Physical Education, Sport, and Health. 2 (1) (2022): 51-57.

- Kumros, W., Sriramatr, S. & Phongsri, K. (2020). Physiological responses and performance of repeated sprint ability with a change of direction on the different surface. Journal of Faculty of Physical Education. Vol.23 No.1 Jan-Jun, 2020. pp 9-20. 

- อรรณพ นับถือตรง, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ดิศพล บุปผาชาติ, และ เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ  (2561).  ผลของการอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อแบบใช้แรงภายนอกกับแบบเคลื่อนไหวที่มีต่อความแข็งแรงและกําลังของกล้ามเนื้อในนักกีฬาเซปักตะกร้อ.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 2561), หน้า 14-23.

- เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, นันทพล ทองนิลพันธ์, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, และ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2560). การตอบสนองของอินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์ชนิดที่ 1 และการปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการฝึกความแข็งแรงชนิดเฉพาะควบคู่กับการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำ ๆ ระหว่างก่อนการแข่งขันในนักกีฬาฟุตซอล. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 20, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560), หน้า 34-48.
- Mitranun, W., & Phongsri, K. (2015). The acute effects of endothelial function in different abdominal training postures. Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37, Issue 5, Sep - Oct, 2015, pp 545-551.
- เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, และ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2558). การฝึกความแข็งแรงควบคู่กับความอดทนสำหรับนักกีฬาประเภทที่มีการแข่งขันแบบหนักสลับช่วง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2558), หน้า 1-15.
- ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ณพล สุวรรณทัต (2558). การพยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภทสปริ๊นท์ระยะ 500 เมตรในนักเรือพายเพศหญิง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558). หน้า 69-78.
- Senakham, T., Pariwat, P., Senakham, N., Punthipayanon, S., & Phongsri, K. (2014). Changes in renal functions and plasma aldosterone after high-intensity and steady-state exercises. Journal of Faculty of Physical Education. Vol.17 No.2 Jul-Dec, 2014. pp 74-89.
- ดิฏฐชัย จันทร์คุณา และ เกริกวิทย์ พงศ์ศรี. (2557). สมรรถภาพทางกาย ความรู้สึกเมื่อยล้า และการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขันในนักฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 17, เล่มที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557), หน้า 90-105.
- ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2555). การใช้พลังงานในขณะเล่นแอ็กทีฟวีดีโอเกม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555, หน้า 477-488. 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- สุนันทา ศรีศิริ, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ประสิทธิ์ ปีปทุม, นุชรี เสนาคำ, ชินะโอภาส สะพานทอง และดิฏฐชัย จันทร์คุณา (2564). ความต้องการของการจัดการคุณภาพโดยรวมสำหรับส่งเสริมนักกีฬาอาชีพไทยเพื่อเข้าสู่อันดับ 1 ใน 100 ของโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ISBN (e-book): 978-616-278-664-8. หน้า 2,023-2,036.
- สุนันทา ศรีศิริ, ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, นุชรี เสนาคำ, ประสิทธิ์ ปีปทุม, ชินะโอภาส สะพานทอง, และสุนันทา มนัสมงคล. (2564). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสำรวจของการวางแนวทางรายงานสถานการณ์การกีฬาของประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14, วันที่ 24 มิถุนายน 2564, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ISBN (e-book): 978-616-296-241-7. หน้า 447-459.
- Srisiri, S., Senakham, T., Phongsri, K., Senakham, N., Peepathum, P. & Sapanthong, C. (2020). CONSIDERATIONS FOR SPORTING EVENTS ORGANIZER IN THE CONTEXT OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19), THAILAND. Proceeding the 10th International Conference on Sports and Exercise Science (ICSES 2020) and the 6th ASEAN Council of Physical Education and Sport (ACPES 2020), November and December 2020 at Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, Ongkharak, Nakhon Nayok, Thailand. Page 1-9.

- Phongsri, K., Senakham, N., Senakham, T.  (2019). Effect of beta alanine and sodium bicarbonate supplementation on intermittent sprint performance in team-sport players. In Bunc, V., Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science: Uniting the World through Sport Science (pp. 702). Prague, Czech Republic: SporTools GmbH – Data management in sports.

- Phongsri, K., Tongnillpant, N., Ajjimaporn, A., & Silalertdetkul, S. (2017a). Effect of concurrent specific strength and repeated sprint training on IGF-1 concentrations in futsal players: effect of intra-session exercise sequence. In Ferrauti, A., Platen, P., Grimminger-Seidensticker, E., Jaitner, T., Bartmus, U., Becher, L., … Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science in Metropolitan Area (pp. 415). Essen, North Rhine-Westphalia, Germany: West German University Press. 
- Phongsri, K., Tongnillpant, N., Ajjimaporn, A., & Silalertdetkul, S. (2017b). Effect of additional concurrent specific strength and repeated sprint training during preseason on performance in futsal players. In Ferrauti, A., Platen, P., Grimminger-Seidensticker, E., Jaitner, T., Bartmus, U., Becher, L., … Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science in Metropolitan Area (pp. 337). Essen, North Rhine-Westphalia, Germany: West German University Press. 

- สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกกท) [Sports Science Society of Thailand (SSST) Member]
- สมาชิกวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติยุโรป [European College of Sport Science (ECSS) Member]
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (สสศท) (Thai Association for Cooperative Education, TACE)
- ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) บทความวิจัย/วิชาการ ของวารสารวิชาการ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิเช่น International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism (IJSNEM) เป็นต้น
- ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ วิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในกีฬาชนิดต่าง ๆ รวมถึงสโมสรกีฬาอาชีพภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน 
กิจกรรมยามว่างที่สนใจ ได้แก่ การเล่นฟุตบอล วิ่ง จักรยาน ว่ายน้ำ การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล เดินทางท่องเที่ยวและการทำอาหาร