อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22558, 22504
โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 22502
อีเมล
ที่อยู่

ห้องผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร
ชั้น 2 อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสิรินธร 
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกกีฬาและผู้ฝึกการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2549 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547

ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มการทำงานโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการนำเอาหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ เช่น การเป็นผู้ฝึกสอนด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (โค้ชฟิตเนส) ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชุดรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย ค.ศ. 2008 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (AFC Futsal Championship Thailand 2008) และชุดเตรียมความพร้อมรายการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก ค.ศ. 2008 ณ กรุงบราซิเลีย และเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล (FIFA Futsal World Cup Brazil 2008) (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551) การเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำทีมจักรยานอาชีพ สยามพารา ชุดแชมป์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน รายการ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ พ.ศ. 2548 (Tour of Thailand 2005) และการแข่งขันจักรยานประเภทถนนรายการต่าง ๆ ในปฏิทินการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI Asia Tour) ที่ทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน (พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549) จากนั้นเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 และเป็นเลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (กันยายน พ.ศ. 2552 – สิงหาคม พ.ศ. 2556) จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพลศึกษา (มีนาคม พ.ศ. 2560 – สิงหาคม พ.ศ. 2562) รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา (มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ มีนาคม พ.ศ. 2563 - เมษายน พ.ศ. 2564) เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตรผู้ฝึกสอนนานาชาติ (The International Coaching Courses :ITK) หลักสูตร ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพ (Conditioning Coach) ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช เมืองไลพ์ซิช รัฐซัคเซิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 

การสอน (รายวิชาที่สอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
- วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น
- หลักการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
- การฝึกสมรรถภาพทางการกีฬา 
- การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา
- การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับกีฬาประเภทต่าง ๆ 
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ฝึกกีฬา 
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์และกลยุทธ์สำหรับการฝึกกีฬา

นายวทัญญู คำรส (2563). การตอบสนองทางสรีรวิทยาและสมรรถนะของความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำ ๆ ที่มีการเปลี่ยนทิศทางบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน (ป.โท) 
นายอภิชัย นราวงษ์ (2563). ผลของการกระตุ้นเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัวช้าด้วยการฝึกจนหมดแรงก่อนการฝึกด้วยแรงต้าน ที่มีต่อประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาประเภททีม (ป.โท) 
นางสาวสุภวานี ประเสริฐฤทธิ์ (2564). ผลของวิธีการแช่น้ำเย็นต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสมรรถนะของนักกีฬาเรือยาวมังกร (ป.โท) 

สาขาวิจัยที่สนใจ/ เชี่ยวชาญ 
- การตอบสนองและการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
- วิทยาศาสตร์การฝึกซ้อมกีฬาประยุกต์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาขั้นสูง
- การปรับตัวของระบบประสาทกล้ามเนื้อต่อการฝึกด้วยแรงต้าน
- การปรับตัวของระบบเผาผลาญอาหารต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย
- การฟื้นสภาพสมรรถนะทางกายในนักกีฬาประเภทต่าง ๆ 
- การประเมินสมรรถนะทางการกีฬาและการทดสอบทางสรีรวิทยาของนักกีฬาระดับสูง
- ยุทธวิธีทางโภชนาการทางการกีฬาเพื่อสมรรถนะทางการกีฬา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

- Kumros, W., Sriramatr, S. & Phongsri, K. (2020). Physiological responses and performance of repeated sprint ability with a change of direction on the different surface. Journal of Faculty of Physical Education. Vol.23 No.1 Jan-Jun, 2020. pp 9-20. 

- อรรณพ นับถือตรง, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ดิศพล บุปผาชาติ, และ เลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ  (2561).  ผลของการอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดกล้ามเนื้อแบบใช้แรงภายนอกกับแบบเคลื่อนไหวที่มีต่อความแข็งแรงและกําลังของกล้ามเนื้อในนักกีฬาเซปักตะกร้อ.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มิ.ย. 2561), หน้า 14-23.

- เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, นันทพล ทองนิลพันธ์, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, และ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2560). การตอบสนองของอินซูลินไลค์โกรทแฟคเตอร์ชนิดที่ 1 และการปรับตัวทางสรีรวิทยาต่อการฝึกความแข็งแรงชนิดเฉพาะควบคู่กับการวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบซ้ำ ๆ ระหว่างก่อนการแข่งขันในนักกีฬาฟุตซอล. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 20, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2560), หน้า 34-48.
- Mitranun, W., & Phongsri, K. (2015). The acute effects of endothelial function in different abdominal training postures. Songklanakarin Journal of Science and Technology. Volume 37, Issue 5, Sep - Oct, 2015, pp 545-551.
- เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, อมรพันธ์ อัจจิมาพร, และ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2558). การฝึกความแข็งแรงควบคู่กับความอดทนสำหรับนักกีฬาประเภทที่มีการแข่งขันแบบหนักสลับช่วง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18, เล่มที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2558), หน้า 1-15.
- ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ณพล สุวรรณทัต (2558). การพยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภทสปริ๊นท์ระยะ 500 เมตรในนักเรือพายเพศหญิง. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18, เล่มที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558). หน้า 69-78.
- Senakham, T., Pariwat, P., Senakham, N., Punthipayanon, S., & Phongsri, K. (2014). Changes in renal functions and plasma aldosterone after high-intensity and steady-state exercises. Journal of Faculty of Physical Education. Vol.17 No.2 Jul-Dec, 2014. pp 74-89.
- ดิฏฐชัย จันทร์คุณา และ เกริกวิทย์ พงศ์ศรี. (2557). สมรรถภาพทางกาย ความรู้สึกเมื่อยล้า และการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและแข่งขันในนักฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 17, เล่มที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557), หน้า 90-105.
- ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2555). การใช้พลังงานในขณะเล่นแอ็กทีฟวีดีโอเกม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555, หน้า 477-488. 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

- Phongsri K., Senakham, N., Senakham, T.  (2019). Effect of beta alanine and sodium bicarbonate supplementation on intermittent sprint performance in team-sport players. In Bunc, V., Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 24th Annual Congress of the European College of Sport Science: Uniting the World through Sport Science (pp. 702). Prague, Czech Republic: SporTools GmbH – Data management in sports.

- Phongsri, K., Tongnillpant, N., Ajjimaporn, A., & Silalertdetkul, S. (2017a). Effect of concurrent specific strength and repeated sprint training on IGF-1 concentrations in futsal players: effect of intra-session exercise sequence. In Ferrauti, A., Platen, P., Grimminger-Seidensticker, E., Jaitner, T., Bartmus, U., Becher, L., … Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science in Metropolitan Area (pp. 415). Essen, North Rhine-Westphalia, Germany: West German University Press. 
- Phongsri, K., Tongnillpant, N., Ajjimaporn, A., & Silalertdetkul, S. (2017b). Effect of additional concurrent specific strength and repeated sprint training during preseason on performance in futsal players. In Ferrauti, A., Platen, P., Grimminger-Seidensticker, E., Jaitner, T., Bartmus, U., Becher, L., … Tsolakidis, E. (Eds.), Book of Abstracts of the 22nd Annual Congress of the European College of Sport Science: Sport Science in Metropolitan Area (pp. 337). Essen, North Rhine-Westphalia, Germany: West German University Press. 

- สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (สวกกท) (Sports Science Society of Thailand, SSST)
- สมาชิกวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งยุโรป (European College of Sport Science, ECSS Member)
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย (สสศท) (Thai Association for Cooperative Education, TACE)
- ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) บทความวิจัย/วิชาการ ของวารสารวิชาการ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อาทิเช่น International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism (IJSNEM) เป็นต้น
- ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ วิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในกีฬาชนิดต่าง ๆ รวมถึงสโมสรกีฬาอาชีพภายในประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน 
กิจกรรมยามว่างที่สนใจ ได้แก่ การเล่นฟุตบอล วิ่ง จักรยาน ว่ายน้ำ การเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล เดินทางท่องเที่ยวและการทำอาหาร