ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22504
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2557   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2548   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้ฝึกกีฬาและผู้ฝึกการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2548
2545   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เริ่มทำงานที่โรงแรมมลเฑียรริเวอร์ไซด์ ตำแหน่งครูสอนออกกำลังกาย เป็นเวลา 1 ปี และกลับมาศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ได้เข้าทำงานที่บริษัทฟิตเนสเฟิร์ส ตำแหน่งครูสอนออกกำลังกาย เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นเวลา 1 ปี ในปี พ.ศ. 2549 ได้เริ่มงานตำแหน่งอาจารย์พลศึกษา ที่มหาวิทยาลับอุบลราชธานี จนถึงปี 2553 ได้ย้ายจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ในตำแหน่งอาจารย์ประจำที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 และเป็นเลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและเลขาหลักสูตรระดับปริญญาตรี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2557 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

PEG 671

Physical Activity for Well-Being Through Life Span

PEG 505

Seminar in Sport and  Exercise Science

PEG 534

Exercises for Elderly

PEG 763

Seminar on Trend and Issues for  Sport and Exercise Development

PEG 501

Sport and Exercise Sciences

PEP 321

Pilates

PEP 222

Weight Training I

PES 111

Introduction to Sports and Exercise Science

SWU 134

Yoga

PEP 152

Tennis

Boonsit, S., Peepathum, P., Mitranun, W. (2017). The Acute Effects of the Different Total Body Resistance Exercise (TRX) Postures on Flow-Mediated Dilatation in Elderly Subjects. Journal of Exercise Physiology Online

ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ฟิตเนสโค้ช ผู้นำฝึกโยคะและพิลาทิส

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)
Mitranun, W. Peepathum, P. (2018). Brachial flow-mediated dilatation response to acute different upper body training postures in lean inactive vs lean active men. Artery Research. 22 (c), 1-7.Boonsit, S., Peepathum, P., Mitranun, W. (2017). The Acute Effects of the Different Total Body Resistance Exercise (TRX) Postures on Flow-Mediated Dilatation in Elderly Subjects. Journal of Exercise Physiology Online. (In press).
ถนอมศักดิ์ เสนาคำ, เกริกวิทย์ พงศ์ศรี, ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์, และ ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2555). การใช้พลังงานในขณะเล่นแอ็กทีฟวีดีโอเกม. วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555,หน้า 477-488.
ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2558). สภาพปัญหาและประสบการณ์ในการเรียนวิชาว่ายน้ำของนิสิตปริญญาตรี. วารสารคณะพลศึกษา. 18 (2), 69-78.
ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2557). การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการเรียนพิลาทีสของนิสิตปริญญาตรี. วารสารคณะพลศึกษา. 17 (1), 233-241.
ประสิทธิ์ ปีปทุม. (2556). การออกกำลังกายแบบ TRX (Total Body Resistance Exercise). วารสารคณะพลศึกษา. 16 (1), 11-19.

กรรมการบริหารชมรมพิลาทีสแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารศูนย์โยคะ ดร.ประสิทธิ์
กิจกรรมยามว่างที่สนใจ ได้แก่ การเล่นเทนนิส ฟิตเนส โยคะ พิลาทีส และเล่นดนตรี (กีต้า)