อาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22505
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

  • กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา) มหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวัน
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ