ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22505
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2551   ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2553   ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2556   ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จบปริญญาตรี โท เอก จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์ประจำและเป็นเลขานุการของภาควิชาวิทยาศาสตร์กีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

ปริญญาตรี      Human Anatomy and Physiology I, II
                      Exercise Physiology II
                      Physiology of Exercise for Physical Activity
บัณฑิตศึกษา   Physiology of Exercise for Coach
                      Seminar on Trend and Issues in Sport and Exercise Physiology
                      Seminar on Trend and Issues in Exercise Science
                      Appied Exercise Physiology

Hasani, S., Silalertdetkul, S., Mehranpour, A., Mitranun, W. (2015). The Effect Of Glycemic Index On Plasma IL-6 In Submaximal Exercise. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 5, 49-54.
Hasani, S., Silalertdetkul, S., Mehranpour, A., Mitranun, W. (2015). IL-6 Responses to Glycaemic Index During Recovery from Exercise. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 6, 41-47.

สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
วิทิต มิตรานันท์ ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ และดรุณวรรณ สุขสม (2553). ผลของการฝึกแอโรบิกแบบช่วงหนักสลับเบาที่มีผลต่อสุขสมรรถนะและการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า : 1-12.
Mitranun, W., Deerochanawong, C., Tanaka, H., Suksom, D. (2014). Continuous vs interval training on glycemic control and macro‐and microvascular reactivity in type 2 diabetic patients. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(2), e69-e76.
Hasani, S., Silalertdetkul, S., Mehranpour, A., Mitranun, W. (2015). The Effect Of Glycemic Index On Plasma IL-6 In Submaximal Exercise. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 5, 49-54.
Hasani, S., Silalertdetkul, S., Mehranpour, A., Mitranun, W. (2015). IL-6 Responses to Glycaemic Index During Recovery from Exercise. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 6, 41-47.
Mitranun, W., Phongsri, K. (2015). The Acute Effects of Endothelial Function in the Different Abdominal Training Postures. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 37(5)(September - October) In Press.

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference /Abstract /Proceedings)
วิทิต มิตรานันท์ ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ และดรุณวรรณ สุขสม (2553). ผลการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านที่มีต่อสารชีวเคมีในเลือด และหน้าที่การทำงานของเซลล์บุผนังหลอดเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การประชุมวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในโอกาสการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา