อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22505
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

เวลาให้คำปรึกษา
วันพุธ เวลา 13:30 น. – 15:30 น.

Open all section

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2558
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (จิตวิทยาการกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549

กระผมเองได้มีโอกาสอบรมและฝึกสอนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกระหว่างการเรียนในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างโอกาสในการทำงาน และได้รับโอกาสเป็นผู้ฝึกสอนแอโรบิกให้กับสถาบันต่างๆ เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาจิตวิทยาการกีฬา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผมเองได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนด้านจิตวิทยาการกีฬาให้กับสมาคมเซปักตะกร้อทีมชาติไทย และได้ทำวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬาในเซปักตะกร้อ รวมถึงการได้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ตรวจสารกระตุ้น โดยผ่านการรับรองจากองค์กรต่อต้านการใช้สารกระตุ้นโลก (WADA) ในการแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬาซีเกมส์ ปี 2007 และอาเซียนพาราเกมส์ ปี 2008 เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ผมได้มีโอกาสเป็นอาจารย์พิเศษสอนกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ โรงเรียนนานาชาติ แฮโร่ และทำงานเป็นผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายอิสระ กระผมได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย ได้ทำการศึกษาด้านพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายในวัยรุ่น ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกาย การสร้างเสริมการออกกำลังกาย จิตวิทยา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากนั้นได้รับโอกาสบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำรงค์ตำแหน่งเลขาภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตของภาควิชาฯ และได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแบบซุมบ้า ฟิตเนส รวมถึงเป็นคณะกรรมตัดสินรูปแบบการออกกำลังกายหน้าเสาธง และผู้ตรวจราชการด้านการสร้างเสริมการออกกำลังกายในวัยเด็ก ของ สพฐ

วิชา พลว. 316 กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
วิชา พลว. 442 พฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย
วิชา พลป.271 แอโรบิก แดนซ์ 1
วิชา พลป. 372 แอโรบิก แดนซ์ 2
วิชา พลป. 241 วอลเล่ย์บอล
วิชา มศว. 145 สุขภาวะเชิงสร้างสรรค์
วิชา พลก. 514 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
วิชา พลก. 504 สัมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย

- วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
- การออกกำลังกายแบบกลุ่ม
- การสร้างเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย
- วิจัยเชิงคุณภาพ

Sriramatr S, Silalertdetkul S, Wachirathanin P. 2016. Social Cognitive Theory Assciated with Physical Activity in Undergraduate Students: A Cross – sectional Study. Pacific Rim Inter J Nurs Res. 20(2): 95 – 105.
ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์. 2555. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมเต้นแอโรบิกตามการรับรู้ของผู้เข้าร่วมออกกำลังกาย. วารสารวิจัย มข. 12(พิเศษ): 121 – 128
ตำรา/ หนังสือ(เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย
เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินการกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเชี่ยวชาญการฝึกสมรรถภาพทางกาย และจิตวิทยาการกีฬา