ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22505
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2557   วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2552   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (สรีรวิทยาการกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2550   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ( เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ภายหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2556 ได้เริ่มทำงานตำแหน่งอาจารย์ ณ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2556-2560) โดยมีภาระงานสอนทั้งทางด้านการสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การกำหนดโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับกลุ่มคนพิเศษ
สถิติในกีฬาและการออกกำลังกาย
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
สมรรถภาพส่วนบุคคล
ว่ายน้ำ
Practicum in sports science
Weight training

มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การตอบสนองและการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาต่อการฝึกกีฬาและการออกกำลังกายที่มีผลต่อกระดูก กล้ามเนื้อและการทรงตัว
สมรรถนะทางการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา
การทดสอบทางสรีรวิทยาของนักกีฬา

อัจฉริยะ เอนก. 2558. ผลของการออกกำลังกาย สเตปแอโรบิก ที่มีผลต่อองค์ประกอบของร่างกาย และการ
ทรงตัวในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือน. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 เล่มที่ 1: 96-107.
Anek, A., Kanungsukasem, V., Bunyaratavej, N. Effects of the circuit box jumping on bone
resorption, health- related physical fitness and balance in premenopausal women. Journal of Medical Association of Thailand.94 (2011):s17-s23
Achariya Anek, Vijit Kanungsukasem, Narong Bunyaratavej. Effects of Aerobic Step Combined
with Resistance Training on Biochemical Bone Markers, Health-Related Physical Fitness
and Balance in Working Women. Journal of Medical Association of Thailand.98
(Suppl 8) (2015):s42-s51.
Achariya Anek, Narong Bunyaratavej. Effects of Circuit Aerobic Step Exercise Program on
Musculoskeletal for Prevention of Falling and Enhancement of Postural Balance in
Postmenopausal Women. Journal of Medical Association of Thailand.98 (Suppl 8)
(2015):s17-s23.
Achariya Anek, Narong Bunyaratavej, Thunchanok Jittivilai. Effects of Short – Term Vitamin D
Supplementation on Musculoskeletal and Balance for Prevention of Falling and
Enhancement of Postural Balance in Postmenopausal Women. Journal of Medical
Association of Thailand. 98 (Suppl 8) (2015):s88-s94.

ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ผู้เชี่ยวชาญ (Reviewer) ของวารสารระดับนานาชาติและวารสารระดับชาติ
วิทยากรทางด้าน“วิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย”
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยให้กับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
กิจกรรมยามว่างที่สนใจ ได้แก่ การเล่นฟุตบอล วิ่ง ว่ายน้ำ การเป็นผู้ฝึกสอนออกกำลังกายและกีฬา การเดินทางท่องเที่ยว