อาจารย์ ดร.ธงทอง ทรงสุภาพ

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

(วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาเอก/ โท/ ตรี สถาบัน ฯ ที่จบ/ ปีที่จบ)

          - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท..) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.. 2564

          - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท..) แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.. 2555

          - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท..) เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.. 2553

ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่มทำงานโดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุ และอุปกรณ์ทางการกีฬา   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะปฏิบัติงานได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แขนงวิชาสรีรวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ภาคการศึกษาต้น ประจำปี 2553 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (พ.ศ. 2555 – 2564) ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้รับโอกาสปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้พัฒนานักกีฬาเทนนิส การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2556 – 2558 และคณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาเทคบอลไทย ปี 2563 – ปัจจุบัน จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

(รายวิชาที่สอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

          - กรีฑา 1

          - การฝึกงานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

- การปรับตัวและการตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อการฝึกและการออกกำลังกาย

- ชีวกลศาสตร์การกีฬาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและการออกกำลังกาย

- การทดสอบและการประเมินผลของสมรรถภาพทางกาย

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

Pramkratok, W., Songsupap, T., & Yimlamai, T. (2022). Repeated sprint training under hypoxia improves aerobic performance and repeated sprint ability by enhancing muscle deoxygenation and markers of angiogenesis in rugby sevens. European journal of applied physiology, 10.1007/s00421-021-04861-8.

Songsupap, T., Newton, R. U., & Lawsirirat, C. (2021). Balancing injury risk and power development by weighted jump squat through controlling eccentric loading.Journal of strength and conditioning research, 35(11), 2999-3005.

Prajongjai, V., & Songsupap, T. (2019). A Study of dynamic strength index in thai national badminton players: case presentation. Science and Racket Sports VI. (37-43). Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore: Samba tisk.

Songsupap, T. & Chaiwatcharaporn, C. (2012). A comparison of different eccentric braking loads during weighted jump squat on the acute effect of muscular power in high relative strength male athletes. Journal of Sports Science and Health. 13(2), 60-72.

วดี พราหมณ์กระโทก, ธงทอง ทรงสุภาพ และสุระ พราหมณ์กระโทก (2564). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดึงข้อของนักเรียนนายร้อย. เสนาศึกษา. 87(2), 35-42.

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

Songsupap, T., Lawsirirat, C. & Chaiwatcharaporn, C. (2017). A comparison of rate of force development among different eccentrically weighted jump squat loads in college rugby players. In: The 3rd International conference on physical education, health and sport ASEAN council of physical education and sport 2-5 September 2017. Kasetsart University Kampheng Saen Campus, Thailand. 128.

เฉลิม ชัยวัชราภรณ์, ชัยสิทธิ์ ภาวิลาส, วิชิต คนึงสุขเกษม, สนั่น เลิศถิรสุนทร, วีรพัฒน์ ยอดกมลศาสตร์ และ ธงทอง ทรงสุภาพ. (2554). การศึกษาความแม่นตรงและสมรรถนะในการใช้งานลู่วิ่งไฟฟ้าเพื่อใช้ในการทดสอบและออกกำลังกายจากผู้ผลิตและจำหน่าย. ใน: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ครั้งที่ 3. การกีฬาแห่งประเทศไทย, ชลบุรี.

 

ตำรา/ หนังสือ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

- คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19

- คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ของสมาคมกีฬาเทคบอลไทย ปี 2563 – ปัจจุบัน

- หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี พ.ศ. 2556 – 2558

- ประกาศนียบัตรการอบรม TOT SPEED CAMP by Loren Seagrave บริษัท ทีโอที พ.. 2549

- ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมนวดทางการกีฬา หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 .. 2558

- ประกาศนียบัตรการปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย พ.. 2561

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะในเชิงกีฬา (โปรแกรมโฟกัส เอ็กซ์ ทู) หน่วยงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ..2557

- Fitness instructor certification, PESA (2021)

-ปี 2560 ณ Japan institute of sport sciences, National training center และ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
-ปี 2555 ณ National institute of education ประเทศสิงคโปร์
-ปี2554 ณ Korea institute of sport sciences, Korea national sport training center, Korea national sport university, Ewha womans university และ Hanyang university ประเทศเกาหลีใต้