ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

D.S.M. (Sport Management) 2550 United States Sports Academy, USA
วท.ม. (เวชศาสตร์การกีฬา) 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) 2536 มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

จบการศึกษา ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษา อุดรธานี และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และทำงานเป็นครูฝึกออกกำลังกาย 3 ปี และเข้าศึกษาต่อปริญญาโท เวชศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการกีฬา ณ United States Sports Academy, USA และจบการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2550

พลว 241 กิจกรรมกลางแจ้ง
พลว 325 การจัดการกีฬา 
พลว 322 การทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกาย
พกน 702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ

นภนต์ กุลกิติเกษ และคณะ. (2552). “การใช้พลังงานภายหลังการออกกำลังกายที่ปริมาณออกซิเจนเบาบาง” วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 12 เล่มที่ 2. หน้า 226-236.
ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ และคณะ. (2552). “การวิเคราะห์ระยะทาง ความเร็ว และการเดิน การจ๊อกกิ้ง การวิ่ง และวิ่งที่ความเร็วระดับสูง ของนักกีฬาเนตบอลหญิงในการแข่งขันเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2549” Proceeding งานประชุม “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 3 หน้า 88-97.

วิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการทางการกีฬาถนอมศักดิ์ เสนาคำ และคณะ. (2558). “การพยากรณ์สมรรถนะของการพายเรือมังกรประเภทสปริ๊นท์” วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 18 เล่มที่ 1. หน้า 69-78. 
ถนอมศักดิ์ เสนาคำ และคณะ. (2556). “การใช้พลังงานในขณะออกกำลังกายด้วยการเล่นวีดีโอเกม” วารสารคณะพลศึกษา. ปีที่ 16 เล่มที่ 2. 
ถนอมศักดิ์ เสนาคำ. (2551).“อัตราการเผาผลาญไขมันสูงสุดในขณะออกกำลัง กายที่ระดับความหนักต่างๆ ในเพศหญิง” งานประชุม “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งที่ 3 หน้า 106-116.
สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล และคณะ. (2553). “ผลของการนอน 9 วัน ในสภาพออกซิเจนต่ำในระดับความสูงปานกลางที่ความดันบรรยากาศปกติต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเออรีโทรโปอีทีน เม็ดเลือดแดง และปริมาณฮีโมโกลบิน” ปี พ.ศ. 2553-2554
อภิชญา เสียงลือชา และคณะ. (2551). “กาศึกษาระดับความหนักเบาของการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนขณะนั่งและยืนในคนปกติ” เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 18(3) : 90-97.

กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย