ศาสตราจารย์ ดร.สาลี่ สุภาภรณ์

บุคลากรสายวิชาการ

ศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22504
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2541    Ed.D. (Sport Pedagogy) จาก University of Massachusetts
2536    MS. (Sport Biomechanics) จาก Illinois State University
2526    กศ.ม. (พลศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2524    กศ.บ. (พลศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2522    ปกศ.สูง (พลศึกษา) จาก สถาบันการพลศึกษาชลบุรี
2556    Diploma in Yoga Education (หลักสูตรครูสอนโยคะจากสถาบัน Yoga Vidya Kurulul, India)
2557    Diploma in Yoga Therapy (หลักสูตรโยคะบำบัดจากสถาบัน Yoga Vidya Kurulul, India)สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ขั้น 9
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พศ. 2531
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พศ. 2541
อายุการทำงาน/ราชการ 32 ปี

ปริญญาตรี
1.จริยธรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1, 2 , 3
2.ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
3.ชีวกลศาสตร์การกีฬา
4.การสอนกีฬา
5.การสอนแบบแทคติคอล
6.การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
7.โยคะ1, 2 ไอเยนกะโยคะ ไ
8.ไท้จี๋ ชิกง
9.แบดมินตัน
10.เทนนิส
11.โบว์ลิ่ง
12.กรีฑา
ปริญญาโท
1.วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา
2.วิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.วิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาวะ
4.การวิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหว
5.การศึกษาอิสระ
6.สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
7.วิธีวิทยาการสอนพลศึกษา
8.วิธีวิทยาการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย
ปริญญาเอก
1.วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษา
2.การวิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
3.การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อพัฒนามนุษย์
4.สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
5.วิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
6.การศึกษาอิสระ
7.ทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
8.การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลทางพลศึกษา

(1) ณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์ และสาลี่ สุภาภรณ์. (2557). ปัญหาการบาดเจ็บของอวัยวะในการใช้เสียงของผู้นำเต้นแอโรบิก. วารสารคณะพลศึกษา. 17(1), 79-86.
(2) ประสิทธิ์ ปีปทุม สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุ์วานิช. (2557). การศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกโยคะตามความต้องการของผู้สูงอายุ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2), 126-134.
(3) วริศรา ฟุงสูงเนิน และสาลี่ สุภาภรณ์. (2557). เจตคติและปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติในการเข้าร่วมเต้นแอโรบิกตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2), 126-134.
(4) กฤษดา สุรำไพ สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุ์วานิช. (2558). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการทำงานอาชีพผู้ฝึกสอนฟิตเนส. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1), 144-154.
(5) รำไพ ศูนย์จันทร์ สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุ์วานิช. (2557). การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากีฬายิมนาสติกศิลป์สู่ความเป็นเลิศตามการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 7(1), 223-234.


งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์ใน Proceedings
(1) ประสิทธิ์ ปีปทุม สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธุ์วานิช. (พฤศจิกายน 2557). ผลการฝึกโยคะที่มีต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุ. Proceedings งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย. 121-131.
(2) สุทธิดา สุวรรณรัตน์และสาลี่ สุภาภรณ์. (พฤศจิกายน 2557). ประสบการณ์ในการฝึกพิลาทีสของกลุ่มตัวอย่าง. Proceedings งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 32 เนื่องในโอกาส 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย. 132-143.
(3) กฤษดา สุรำไพ สาลี่ สุภาภรณ์ และอุษากร พันธ์วานิช. (มิถุนายน 2558). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอาชีพผู้ฝึกสอนฟิตเนส. Proceedings งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 12-23.
(4) ปรัชญา ชมสะห้าย และสาลี่ สุภาภรณ์. (มิถุนายน 2558). การบาดเจ็บจากการจ๊อกกิ้งตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่าง. Proceedings งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1-11.
(5) ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ สนธยา สีละมาด และสาลี่ สุภาภรณ์. การศึกษาความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามเพื่อใช้วัดกิจกรรมทางกายและตัวแปรของทฤษฎีกระทำพฤติกรรมตามแผน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา. 14(2), 177-188.
(6) ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ สนธยา สีละมาด และสาลี่ สุภาภรณ์. (มิถุนายน 2558). การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายและสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพของวัยรุ่น: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกระทำพฤติกรรมตาม Proceedings งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 34-44.

สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

โยคะและชิกงในฟิตเนสและ Sport Club

โยคะเพื่อการบำบัด

(1) Supaporn, S., & Griffin, L. (1998). Undergraduate Students Report Their Meaning and Experience of Having Fun in Physical Education. The Physical Educator. 55(2), 57-67.
(2) Supaporn, S. (2000). High school Students’ Perspective about Misbehavior. The Physical Educator. 57(3), 124-135.
(3) Supaporn, S., Dodds, P., & Griffin, L. (2003). An Ecological Analysis of Middle School Misbehavior through Student and Teacher Perspectives. Journal of Teaching in Physical Education. 22(3), 328-349.
(4) Supaporn, S. (2005, May). Learning Experience of a Dantien Yoga Course: A Qualitative Study. Paper presented at the First International Pedagogical Conference. Nanyang, Singapore.
(5) Supaporn, S. (2006, May). A Qualitative Inquiry: The Meaning of Yoga. Paper presented at
New England Educational Research Organization (NEERO). Portsmouth. New Hampshire,
USA.
(6) Supaporn, S. (2008, November). The Impact of Dantien-Salee Yoga Training
on Elderly Wellness. Paper presented at the Asia Pacific Educational Research
Association Conference. Nanyang. Singapore.
(7) Supaporn, S. (2010, May). Students’ Perspective about Learning Physical Education Through a Tactical Games Model. Paper presented at the 3rd International Conference in Physical Education and Sport Science 2010 (ICPESS 2010) Nanyang. Singapore.
(8) สาลี่ สุภาภรณ์. (2548). แนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกไอเยนกะโยคะของคนไทยวัย
ผู้ใหญ่. วารสารคณะพลศึกษา 8(1-2),1-14.
(9) สาลี่ สุภาภรณ์. (2553). การสอนพลศึกษาด้วยวิธีแทคติคอลตามการรับรู้ของผู้เรียน.
วารสารคณะพลศึกษา 13(1), 246-253.
(10) สาลี่ สุภาภรณ์. (2554). ประสบการณ์ในการเรียนวิชาไท้จี๋ ชิกง. วารสารคณะพลศึกษา.
14(2), 123-135.
(11) สาลี่ สุภาภรณ์. (2554). การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับคอร์สโยคะตามความต้องการของนิสิต
ระดับปริญญาตรี. วารสารคณะพลศึกษา. 14(พิเศษ), 151-165.
(12) เจริญ กระบวนรัตน์ และ สาลี่ สุภาภรณ์. (2555). การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนออทิสติกให้
ดีขึ้นโดยการฝึกตารางเก้าช่อง. วารสารคณะพลศึกษา. 15(1), 25-38.
(13) สาลี่ สุภาภรณ์. (2556). ผลกระทบของการสอนเทนนิสด้วยวิธีสอนแบบแทคติคอลและการสอนแบบ
โดยตรง วารสารคณะพลศึกษา. 16, (1), 20-34.
(14) สาลี่ สุภาภรณ์. (2557). กรณีศึกษาหลักสูตรการฝึกครูโยคะในอาศรมประเทศอินเดีย. วารสารคณะ
พลศึกษา. 17(1), 317-332.
(15) เจริญ กระบวนรัตน์ และ สาลี่ สุภาภรณ์. (2557). ผลการออกกำลังกายด้วยยางยืด ตารางเก้าช่อง
และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่มีต่อสุขภาพ. วารสารคณะพลศึกษา. 17(2), 45-62.
(16) สาลี่ สุภาภรณ์. (2558). ประสบการณ์ในการเรียนวิชาวิทยาการสอนของนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา.
วารสารคณะ ศึกษา. 18(1), 42-56.

เป็นกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวารสารคณะพลศึกษา คณะพลศึกษา มศว.
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวารสารสถาบันการพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประมินผลงานวิชาการ สำนักงานการอุดมศึกษา
รางวัลที่ได้รับ
อาจารย์ดีเด่น คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553
นักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ (ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย 2556
โลห์ประกาศเกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันการพลศึกษาชลบุรี 2557

สอนโยคะและชิกงในฟิตเนสและ Sport Club
ออกแบบโยคะเพื่อการบำบัด

งานเรียบเรียงหนังสือและจัดทำวีซีดี
สาลี่ สุภาภรณ์. (2554). ตันเถียน-สาลี่โยคะ (พร้อมวีซีดี 2 แผ่น). กรุงเทพฯ: สามลดา.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2551). คู่มือการฝึกตันเถียน-สาลี่โยคะ (พร้อมวีซีดี 2 แผ่น). กรุงเทพฯ: สามลดา.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2550). วิจัยเชิงคุณภาพทางพลศึกษาและกีฬา. กรุงเทพฯ: สามลดา.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2547). ตำราไอเยนกะโยคะ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2547). วีซีดีโยคะเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี. กรุงเทพฯ:บริษัทเอ ไอ ไซเบอร์เนติก.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2546). โยคะและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2546). การบริหารกายและจิตแบบชิกง. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร.