อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22504
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2527   ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2532   ปริญญาโท M.Ed (Physical Education) Depaul University,Chicago, IL, USA 
2539   ปริญญาเอก Ph.D. (Sport Psychology) Victoria University of Technology, Australia 

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย         

บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิชิต เมืองนาโพธิ์. (2555). จิตวิทยาการกีฬาสำหรับกีฬายกน้ำหนัก. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม, หน้า 414-417.
พิชิต เมืองนาโพธิ์. (2558). ความสามารถทางกาย. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า 1-6.
บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference /Abstract /Proceedings)
พิชิต เมืองนาโพธิ์ .บทความจิตวิทยาการกีฬาสำหรับนักกีฬากอล์ฟ
พิชิต เมืองนาโพธิ์ .บทความการจัดการกับความวิตกกังวลในนักกีฬาทีมชาติไทย
พิชิต เมืองนาโพธิ์ .บทความทางจิตวทิยาการกีฬาในนักกีฬา (เอกสารประกอบอบรมด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539-2553

บรรยายพิเศษ
หัวข้อ ปรัชญาโอลิมปิก : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (การสอนและการฝึก) ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “กระบวนการโอลิมปิกกับการพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2558
หัวข้อ กิจกรรมทางกายในปรัชญาโอลิมปิก ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง “บทบาทของกิจกรรมทางกาย กับการพัฒนาเยาวชน” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
วิทยากรบรรยายภาคภาษาไทย การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับสูง ในการประชุมของ United States Sport Academy และการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
ด้านจิตวิทยาการกีฬาให้นักกีฬายูธโอลิมปิคเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-26 สิงหาคม 2557 ณ เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา