รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล

บุคลากรสายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22505
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2553 PhD (Exercise Physiology), University of Bath
2542 วท.ม. (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล
2537 วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยรังสิต

2543- ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2537-2539 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี Human Anatomy and Physiology 1
Human Anatomy and Physiology 2
Exercise Physiology 1
Exercise Physiology 2
Exercise and Sport Physiology Laboratory
Sport Rehabilitation
บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท Human Physiology
Applied sport physiology
Research methodology 
ปริญญาเอก Cardiovascular response to exercise and sport 
Independent study in sport science and heath
Advanced exercise physiology
Neuromuscular and metabolic response to exercise and sport
Seminar in exercise and sport physiology
Research design and advanced statistical analysis
Seminar in sport science and health

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

เกริกวิทย์ พงศ์ศรี          วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2558-ปัจจุบัน
ปวีณ วิยาภรณ์              วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย 2555-ปัจจุบัน
Sareh Hasani             วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2555-ปัจจุบัน
Abbas Mehranpour    วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2555-ปัจจุบัน
ประเวท เกษกัน             วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2554 2556
กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์      วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา 2554 2556

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ชื่อ-นามสกุล เริ่ม ปีที่จบการศึกษา
เอกสิทธิ์ ผดุงชัย 2557
ศิรินยา บูรณสรรพวิทธิ์ 2554 2555
กรกต คูหาเพ็ชร์ 2553 2555
ชาณิดา มหาพรม 2553 2554

ที่ปรึกษาโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี
ชื่อ-นามสกุล เริ่ม ปีที่สิ้นสุด
ธนัท สีเผือก 2555 2556
อมเรศ สีฉายนาม 2555 2556
น.ส.วิภาดา แซ่อั้ง 2557 2557
นายชนกันต์ เปรมปรีดี 2557 2557
นายชนินทร์ ฉิ่งสูงเนิน 2557 2557
นายเมธาวุฒิ ทองจีน 2557 2557

-สรีรวิทยาการออกกำลังกายการออกกำลังกายกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายภาวะการอักเสบภายหลังการเล่นกีฬาและออกกำลังกายส่วนประกอบของร่างกายสมดุลพลังงาน กิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหารสรีรวิทยาการกีฬา
-การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภายหลังการเล่นกีฬา

- Hasani S.H., Supaporn S., Mehranpour A.B, Witid M. (2015). IL-6 response to glycemic response to glycemic index during recovery form exercise. Pedagogigs, psychology, medical-biological problems of physical training and sport, vol 6, 41-47.
- Hasani S.H., Supaporn S., Mehranpour A.B, Witid M. (2015). The effect of glycemic index on plasma IL-6 in sub-max exercise, Pedagogigs, psychology,medical-biological problems of physical training and sport, vol 5, 49-54.
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ปวีณ วิยาภรณ์ (2558) มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก ความดันโลหิต ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และความรู้สึกหิว-อิ่ม ในหญิง วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 (1) มกราคม-มิถุนายน หน้า 57-68
- S. Silalertdetkul. Appetite, body composition, muscle strength and reaction time following food restriction in sedentary males. Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 16, Supplement 1, December 2013, Page e67.
- S. Silalertdetkul, D. Thompson, K. Stokes. Peptide YY, acylated ghrelin and leptin concentrations following moderate and high intensity of exercise in males. Journal of Science and Medicine in Sport, Volume 16, Supplement 1, December 2013, Page e67.
- กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล สุปราณีวิ์ ขัวญบุญจันทร์ (2556) ผลของการเสริมกรดอะมิโนชนิดบรานซ์เชนต่อระดับครีเอทีนไคเนสภายหลังการออกกำลังกายหนักสลับเบา วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน หน้า 226-236
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ถนอมศักดิ์ เสนาคำ (2555) ผลของการนอนในสภาวะออกซิเจนต่ำในระดับความสูงปานกลางที่ความดันบรรยากาศปกติต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเออริโทรพอยอิติน เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบิน วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม หน้า 459-470
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ส่วนประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองภายหลังการจำกัดอาหารในชายที่ออกกำลังกายเป็นประจำ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 13 เล่มที่ 2 หน้า 101-114
- ศิรินยา บูรณสรรพวิทธิ์ มยุรี ศุภวิบูลย์ สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ผลการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีต่อความแข็งแรง และการทรงตัวในผู้สูงอายุ วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 119-131
- กรกต คูหาเพ็ชร์1 ถนอมศักดิ์ เสนาคำ2 สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล3 (2555) ผลของชนิดการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่ต่างกันก่อนการปั่นจักรยานที่มีต่อการเผาผลาญไขมัน วารสารคณะพลศึกษา 2555 หน้า 48-60
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ผลของการจำกัดอาหาร ต่อความเข้มข้นของฮอร์โมนเปปไทด์วายวายในกลุ่มที่ออกกำลังกายไม่เป็นประจำและกลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำ วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 หน้า 60-73
- Poonyawee Warasettakanonta, Supaporn Silalertdetkul, Apunchanit Siripath. Effect of Hula-hoop Exercise on Waist and Hip Circumference in Females, in Proceedings, the International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok,Thailand. 10-12 June 2011.
- Chanida Mahaprom, Thanomsak Sanakom, Supaporn Silalertdetkul. Effect of Aqua Aerobic Training on Physiological Changes, in Proceedings, the International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university, Nakornnayok,Thailand. 10-12 June 2011.

บทความวิชาการ / ตำรา
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2558) ตำรากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 (พิมพ์ครั้งที่ 1) โครงการผลิตตำรา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ประเวท เกษกัน สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ (2556) ขมื้นชัน สมุนไพรสำหรับนักกีฬาและคนทั่วไป ศรีนครินทร์เวชสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน หน้า 390-398
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2555) ผลของความหนักของการออกกำลังกายต่อการบริโภคอาหาร วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปีที่ 13 เล่มที่ 1 2555 หน้า 2-14
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2554) การออกกำลังกายในภาวะกระดูกพรุน วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 14 (ฉบับพิเศษ ) ธันวาคม หน้า 27-38
- สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล (2546) การนวดทางการกีฬา วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 6 เล่มที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม หน้า 56-59

- Silalertdetkul,S. and Pholpramool,C. Total peptide YY concentrations following short term consumption of vegetarian diets. Accepted for communication at the 2015 the 20th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS) (sustainable sport). Malmo, Sweden. 24-27 June 2015. Organized by the European College of Sport Science.
- Silalertdetkul,S. Serum interleukin-6 and creatine kinase following kick volleyball practice in male athletes. Accepted for communication at the 2014 ACSM's 61st Annual Meeting, 5th World Congress on Exercise is Medicine® and World Congress on the Role of Inflammation in Exercise, Health and Disease. Orlando, Florida, United State. 27-31 May 2014. Organized by American College of Sport Medicine.
- Silalertdetkul,S. Appetite, body composition, muscle strength and reaction time following food restriction in sedentary males. Accepted for communication at the 2013 ASICS Conference of Science and Medicine in Sport (ACSMS), Phuget, Thailand. 22-25 October 2013. Organized by Sports Medicine Australia (SMA).
- Silalertdetkul,S.,Stokes,K.,Thompson,D. Peptide YY, acylated ghrelin and leptin concentrations following moderate and high intensity of exercise in males. Accepted for communication at the the 2013 ASICS Conference of Science and Medicine in Sport (ACSMS), Phuget, Thailand. 22-25 October 2013. Organized by Sports Medicine Australia (SMA).
- Supaporn Silalertdetkul. Body composition, muscle strength and reaction time follow three days of food restriction in males. Accepted for communication at the 17th ECSS Congress, Bruges ,Belgium. 4-7 July 2012. Organized by the European College of Sport Science.
- Supaporn Silalertdetkul. The relationship between energy balance hormones and body composition. Accepted for oral presentation at The 3 rd International conference on Sport and Exercise Science. The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand. 7-10 February 2012
- Silalertdetkul,S.,Stokes,K.,Thompson,D. Effect of acute exercise on energy intake and energy balance hormones. Invited speaker for communication at the International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU – PERSH: Better living better performance; Srinakharinwirot university,Thailand. 10-12 June 2011.
- Silalertdetkul,S.,Stokes,K.,Thompson,D. A single bout of moderate intensity exercise increase free-living physical activity energy expenditure over the following three days in sedentary males. Accepted for communication at the 13th ECSS Congress, Estoril,Poturgal. 9-12 July 2008. Organized by the European College of Sport Science.
- Silalertdetkul,S, Pholpramool C. Cross validation of body density equations in Thai male age between 16-22 years. Accepted for communication at Sports psychology and nutrition: The secret to win. The Sports Science Society of Thailand. 7-8 September 2000.