อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ

บุคลากรสายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22504
ที่อยู่

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ 
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

2538    พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2549    วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล
2555    ศึกษาต่อ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปี พ.ศ. 2538 ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ณ ไอ ซี ยู หออภิบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรมก่อนและหลังการผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2548 ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย มหิดล ได้ลาออกจากตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาต่างๆ และในปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในภาควิชาและคณะ เช่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจัดการเรียนรู้

ปริญญาตรี

Sports and Exercise Nutrition, Food and Nutrition for Health, Public Health Nutrition, Human Anatomy and Physiology I & II, Biochemistry for Exercise Science and Sport Science, Prevention and Injury in Sport, Sport and Physical Activity for Elderly, First Aid, Practicum in Sports Science, Senior Projects

ปริญญาโท

Nutrition for Athletes, Physiology of Exercise for Coach, Physiology of Exercise for Physical Activity, Sport and Exercise Medicine, Statistical Analysis in Sport and Exercise Science

ผลของโภชนาการต่อสุขภาพและความสามารถในการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา
ผลของการออกกำลังกายและการฝึกออกกำลังกายต่อภาวะโภชนาการในบุคคลทั่วไปและนักกีฬาเพื่อการแข่งขัน
การตอบสนองและการปรับตัวทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของสารพลังงานต่อการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
การตอบสนองและการปรับตัวทางสรีรวิทยาทั้งในขณะพักและขณะออกกำลังกาย ภายหลังการได้รับอาหาร สารอาหาร และสารอื่น ๆ

นุชรี เสนาคำ. (2558). การตอบสนองด้านเมตาบอลิซึมของสารพลังงานต่อการออกกำลังกายแบบแอโรบิกภายหลังการบริโภคแอล-อาร์จินีนในเพศชายที่ออกกำลังกายไม่เป็นประจำ. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 18 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า 119 – 132. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556). Senakham, T.; Pariwat, P.; Senakham, N.; Punthipayanon, S.; & Phongsri, K. (2014). Changes in Renal Functions and Plasma Aldosterone After High-Intensity and Steady-State Exercises. วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 17 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม หน้า 74 – 89. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554). อัจฉรียา กสิยะพัท; นุชรี เสนาคำ; อาทิตย์ ปัญญาคำ; และวรงค์ สุพร. (2554). สภาวะอาหารกับการฟื้นตัวของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนในระหว่างการแข่งขัน. วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552). ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์; และคณะ. (2551). การศึกษาการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบองค์รวมในการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันของนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทย. สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550).

พ.ศ. 2558 ผู้จัดการทีมกีฬาเรือพาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2558 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 วันที่ 1 – 8 มิถุนายน ประเภทกีฬาเทนนิส ได้เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่อายุ 40 ปี และคู่ผสมอายุ 40 ปี
พ.ศ. 2555 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 วันที่ 1 – 8 มิถุนายน ประเภทกีฬาเทนนิส ได้เหรียญเงิน ประเภทคู่ผสมทั่วไป
พ.ศ. 2555 ประธานฝ่ายเทคนิคในการจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิส กีฬาเกียร์สัมพันธ์ครั้งที่ 27 “กราฟเกมส์”
พ.ศ. 2555 อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ บทความงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (The 4th International Conference on Sport and Exercise Science)
พ.ศ. 2555 ผู้จัดการทีมกีฬาแฮนด์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2554 คณะกรรมการโครงการ “ความร่วมมือระหว่างสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาความสามารถของนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย”
พ.ศ. 2554 ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาชนิดรูปกายและส่วนประกอบของร่างกายในนักกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล แฮนด์บอล และฟุตซอล ของสถาบันการพลศึกษา” ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
พ.ศ. 2553 นักกีฬาเทนนิสในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 10
พ.ศ. 2552 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ดูแลด้านโภชนาการการกีฬาให้แก่ทีมกีฬาบาสเก็ตบอลชาย ในโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา (โครงการ สกอ)
พ.ศ. 2552 คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาในการดำเนินงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทีมกีฬาเรือพาย จังหวัดนครนายก
พ.ศ. 2550 – 2554 ผู้จัดการทีมกีฬาเรือพาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ดูแลด้านโภชนาการการกีฬาให้แก่ทีมกีฬาตะกร้อชายและหญิง และฟุตบอลชายและหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ณ จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการสนามฝึกซ้อมกีฬาซอล์ฟบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (The 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
พ.ศ. 2550 นักวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดูแลด้านโภชนาการการกีฬาให้แก่ทีมกีฬาซอล์ฟบอลชายและหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (The 24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย