เกี่ยวกับภาควิชา
สิ่งอำนวยการเรียนรู้

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอน

       อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มีห้องเรียนบรรยาย ความจุ 90 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง และห้องเรียนอัจฉริยะ ความจุ 40 ที่นั่ง 1 ห้อง ที่อาคารกีฬา 1 มีห้องเรียนบรรยาย ความจุ 90 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง และเป็นที่ตั้งของกลุ่มห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนห้องเรียนจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว ที่อาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน รวมทั้งส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี มศว ที่อาคารอำนวยการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุดและทรัพยากร

       สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 2 แห่ง คือ ประสานมิตรและองครักษ์ ที่ให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งหนังสือ ตำรา วารสารสิ่งพิมพ์ วารสารออนไลน์ และวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ แก่ผู้เรียนทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในภาพรวม หอสมุด มศว องครักษ์ คือหนึ่งในหอสมุดที่มีหนังสือ ตำรา วารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายทั้งระดับชาติและนานาชาติที่หลากหลายและครอบคลุมทุก ๆ สาขามากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ 

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์

       มีห้องฝึกปฏิบัติการและอุปกรณ์ เพียงพอ และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัย โดยมีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสาขาต่าง ๆ สำหรับนิสิตและอาจารย์ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ซึ่งเคยใช้เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬารายการสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติหลายครั้ง เช่น การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ค.ศ. 1998 (13th Asian Games, Bangkok, 1998) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ค.ศ. 2007 (24th Summer Universiade, Bangkok, 2007)  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (University Games of Thailand) ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2543 และครั้งที่ 34 พ.ศ. 2550 เป็นต้น ประกอบไปด้วย

       อาคารกีฬา 1 ซึ่งเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน ขนาด 4,500 ที่นั่ง พร้อมระบบปรับอากาศทั้งหลัง ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise physiology laboratory) ห้องปฏิบัติการชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise biochemistry laboratory) ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise psychology laboratory) ห้องปฏิบัติการโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise nutrition laboratory) ห้องปฏิบัติการวัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition laboratory) ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular dynamic and static laboratory) ห้องปฏิบัติการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (strength and conditioning training laboratory) ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล (first aid laboratory) ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (anatomy and physiology laboratory) ห้องปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (group exercise laboratory) ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 90 ที่นั่ง 3 ห้อง และห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ ชั้น 2 ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ เช่น ฟุตซอล แฮนด์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เซปัคตะกร้อ (sepak takraw) การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น

       อาคารกีฬา 2 อาคารกีฬา 3 ซึ่งเป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมถึงสนามกีฬากลาง ขนาด 4,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นสนามกีฬาฟุตบอลและกรีฑาแบบลู่ยางสังเคราะห์ใหม่ที่ได้มาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามรักบี้ 1 สนาม สนามซอฟท์บอล 2 สนาม สนามเทนนิส 7 สนาม สนามเปตอง 10 สนาม สนามยิงธนู 1 สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด 2 สนาม สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลกลางแจ้งอย่างละ 1 สนาม และอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ

       การมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาและการออกกำลังกายที่ครบครัน ทำให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพัฒนาตัวเองในกิจกรรมเสริมต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น การออกแบบโปรแกรมการฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคล สำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป การเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์ออกกำลังกายในกิจกรรมของ SWU Fitness Center รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักกีฬาทีมชาติไทย นักกีฬาอาชีพ และนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ที่มาเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว ทำให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการนำองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่ได้เรียนในชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติ เรียนรู้การบูรณาการองค์ความรู้ และยังเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ใช้บริการสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ โดยมีการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยให้บริการมีดังนี้  

 1. เครือข่ายบัวศรี: บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายบัวศรี (Buasri ID) ระบบป้องกันไวรัส (Virus Protection) ระบบการยืนยันตัวตน (I-Pass) ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ตรวจสอบสถานะเครือข่ายบัวศรี (BNT) และเครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน (VPN)
 2. การติดต่อสื่อสาร: GAFE Mail เว็บเมล มศว (SWU Mail) ระบบโทรศัพท์ผ่ายเครือข่ายบัวศรี (VoIP) สร้างกลุ่มเมล (Group Mail) และ ห้องประชุมทางไกล (Teleconference Room)
 3. ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำปรึกษา: ให้คำปรึกษาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Helpdesk) และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (IT Clinic)
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์: พัฒนาระบบสารสนเทศ (App Development) SWU Web Help พื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) และขอสิทธิ์ใช้งานระบบสารสนเทศ (App Access Service)
 5. ห้องเรียน ฝึกอบรม และบริการ: ห้องบรรยายบัวศรี (Buasri Lecture Theatre) ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) ห้องประชุมทางไกล (Teleconference Room) และบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
 6. สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา: ระบบงานรับนิสิตใหม่ (Admission) ระบบรับรายงานตัวนิสิตใหม่ (iStart) ระบบลงทะเบียนนิสิต (SUPREME) งานเผยแพร่ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระบบบริหารจัดการหอพัก (Dormitory Management System) และกองทุนกู้ยืม
 7. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน: การเรียนการสอนออนไลน์ (Hybrid): เว็บรายวิชา (ATutor) เค้าโครงรายวิชา (Syllabus) ระบบสื่อสิ่งพิมพ์ มศว (Publications) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว (e-Journals System) ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D) และ iTunes U
 8. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร: ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HURIS) ระบบใบเบิกเงินงบประมาณ (e-Payment) ระบบบัญชีเงินเดือน (e-Payroll) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Portal) ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (e-Meeting) ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project) ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (e-Procurement) ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย (e-Transys) บริการข้อมูลสารสนเทศ มศว (INFO Service) หนังสือเวียน (Docflow) ระบบสนับสนุนการบริหารและการบริการข้อมูลสารสนเทศ (SWU Web Service) และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)
 9. สารสนเทศทั่วไป: เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ข่าวและกิจกรรม มศว (SWU News & Events) News Clips Online สถิติเว็บไซต์ มศว (SWU Counter Statistic Report) เว็บส่วนบุคคล (SWU Personal Web) เว็บบอร์ด (SWU Web board) ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Training) แบบสำรวจออนไลน์ (e-Survey) ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (e-MOU) ค้นหาบุคคลใน มศว (SWU Web Directory) SWU GAFE (Google Apps for Education) SWU Mobile App ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา (EES) และ โครงการ Microsoft Imagine

       นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีข้อตกลงในสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะการเช่าใช้ Software Licenses อย่างครบถ้วนและเพียงพอสำหรับนิสิตและบุคลากรทุกคน จากเวบไซต์ https://kms.swu.ac.thมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มีบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (UP WIFI) ครอบคลุมทุกอาคารภายในมหาวิทยาลัย และยังมีความร่วมมือกับบริษัท AIS, Ture เพื่อให้บริการ Free WIFI ในมหาวิทยาลัย มีแอพลิเคชั่นสนับสนุนการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายและสารสนเทศ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการการใช้งานและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย

 

มาตรฐานสำหรับ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

       มีการดำเนินการด้านมาตรฐานสำหรับ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ร่วมกับคณะพลศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้

 1. ด้านการรักษาความสะอาด มีการจัดพนักงานรักษาความสะอาดรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ของศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว อย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรร่วมกันรักษาความสะอาดเป็นระยะ ๆ มีการจัดพื้นที่สำหรับทิ้งขยะ รวมทั้งมีระบบการจัดการกับขยะอย่างเหมาะสม เป็นระบบ
 2. ด้านการรักษาความปลอดภัย มีการจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ของศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว อย่างเพียงพอ มีระบบดับเพลิงครอบคลุมตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอาคาร รวมทั้งมีการติดตั้งทางหนีไฟ มีการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และมีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) สำหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน มีการเฝ้าระวังทรัพย์สินสูญหายและการก่อเหตุร้ายในพื้นที่โดยการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีระบบความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
 3. ด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ มศว มหาวิทยาลัยสีเขียว (SWU Green University) มีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการรณรงค์ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากโฟมและพลาสติก มีการจัดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพักผ่อนของนิสิต (SWU LOBBY) ในส่วนของคณะพลศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว และมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของคณะ ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมของนิสิต มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพักผ่อนของนิสิต (PESWU Live and Learn Zone) และสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา อาคารต่าง ๆ ได้มีการออกแบบทางลาด และส่วนต่าง ๆ (อารยสถาปัตย์) สำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ใช้วีลแชร์
 4. ด้านการจัดระเบียบภายในอาคารและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการดำเนิน 5 ส. ทั้งห้องปฏิบัติงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ และมีการรณรงค์ ติดตามการทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง
 5. ด้านการให้บริการสุขภาพ คณะใช้บริการในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ให้บริการตรวจ รักษาพยาบาลแก่นิสิต ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนิสิต (Student Health Promotion Center) ศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว พร้อมทั้งมีระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่นิสิตสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มให้กับนิสิต นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

        ที่ผ่านมามีการสำรวจมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการเข้าถึงของผู้มีความต้องการพิเศษ และประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อวางแผน ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านดังกล่าว ซึ่งทำให้การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้มีทางลาดในจุดทางเข้าอาคารต่าง ๆ มีการปรับปรุงพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพักผ่อนของนิสิต การปรับปรุงสวนหย่อม สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบคณะ มีการปรับปรุงห้องรับประทานอาหารและห้องน้ำให้แก่นิสิตและบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ไว้ตามอาคารต่าง ๆ สำหรับกรณีเหตุฉุกเฉิน ส่งผลต่อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษที่เพิ่มขึ้น