เกี่ยวกับภาควิชา
ติดต่อเรา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ห้อง 203 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 22502
โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 22502 
อีเมล infopeswu@g.swu.ac.th