เกี่ยวกับภาควิชา
ประวัติภาควิชา

            ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว "สถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นนำของเมืองไทย" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541 จะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งในครั้งนั้นประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯ นักวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาจากองค์กรต่าง ๆ มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าการที่จะพัฒนาการกีฬาของชาติให้ก้าวไกล มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้นั้น จะต้องมีการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความทันสมัย โดยต้องมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อมกีฬาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้เพียงพอและเหมาะสม ในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของเมืองไทยที่มีการเปิดการเรียนการสอนด้านพลศึกษาและกีฬามาช้านาน จึงสนองตอบนโยบายดังกล่าวโดยได้ดำเนินการก่อตั้งโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้น ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) โดยมุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพสนองต่อความต้องการของประเทศ และได้ดำเนินโครงการ ณ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งขณะนั้นได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์กีฬาสิรินธรขึ้น เพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ต่อมาเนื่องด้วยปัญหาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ตกต่ำ คณะรัฐบาลจึงมีนโยบายจำกัดการขยายหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดบทบาทของโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยได้ปรับสถานภาพมาเป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของคณะพลศึกษาตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยนับเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย และเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นหลักสูตรแรกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ  [อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)]  ในปัจจุบันภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ได้ดำเนินงานตามพันธกิจทุกๆ ด้าน เพื่อรับใช้สังคมมาเป็นเวลากว่า 23 ปี