วิชาการและหลักสูตร
ศึกษาต่อที่นี่

หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญาโทและปริญญาเอก มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ดำเนินการสอนโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม