วิชาการและหลักสูตร
วิชาการและหลักสูตร

          หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ทุกระดับการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเป็นหลักสูตรแรกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ [อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)] ดำเนินการสอนโดยกลุ่มคณาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่หลากหลาย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้นำในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม