เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เช่น ผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นักสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย นักจิตวิทยาการกีฬา นักโภชนาการทางการกีฬา นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นต้น ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งเพื่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  501 

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

3(2-2-5)

พลบ  502

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 

3(2-2-5)

พลบ ....

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ รายวิชาที่ 1

3

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

9

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  503

สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

3(2-2-5)

พลบ  504

สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

พลบ ....

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ รายวิชาที่ 2

3

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ.... 

วิชาเลือกในกลุ่มวิชาอื่น ๆ

3

พลบ.... 

วิชาเลือกในกลุ่มสัมมนาและการศึกษาอิสระ

4

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

7

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

พลบ  599 

ปริญญานิพนธ์

12

 

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

หมวดวิชาเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต โดยมีคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ดังนี้                                                                                                            

    - นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที่สนใจ จำนวน 6 หน่วยกิต

    - นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

    - นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสัมมนาและการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา

พลบ  531  วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ฝึกกีฬา                                                               3(3-0-6)

PEG  531  Applied Science for Sport Coaching

พลบ  532  กลยุทธ์การฝึกกีฬา                                                                                         3(2-2-5)

PEG  532  Training Strategies for Sport

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

พลบ  533  การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ                                                        3(2-2-5)

PEG  533  Exercise for Special Population 

พลบ  534  การออกกำลังกายผู้สำหรับผู้สูงอายุ                                                                  3(2-2-5)

PEG  534  Exercise for Elderly

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  535  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายประยุกต์                                                3(3-0-6)

PEG  535  Applied Sport and Exercise Physiology

พลบ  536  เทคนิคปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                      3(2-2-5)

PEG  536  Sport and Exercise Physiology Laboratory Technique

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  537  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายประยุกต์                                                 3(2-2-5)

PEG  537  Applied Sport and Exercise Psychology

พลบ  538  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย   3(2-2-5)

PEG  538  Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology

กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา

พลบ  539  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา                                                            3(2-2-5)

PEG  539  Movement Analysis for Sport

พลบ  540  นวัตกรรมทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                                                     3(2-2-5)

PEG  540  Innovation in Sport and Exercise

กลุ่มวิชาโภชนาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  541  เมแทบอลิซึม โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                                 3(3-0-6)

PEG  541  Nutritional Metabolism in Sport and Exercise

พลบ  542  การประเมินภาวะโภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                            3(3-0-6)

PEG  542  Nutritional Assessment in Sport and Exercise

กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ

พลบ  543  วิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                           3(3-0-6)

PEG  543  Qualitative Research in Sport and Exercise Science

พลบ  544  สัมมนาการพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย                                               2(1-2-3)

PEG  544  Seminar in Sport and Exercise Development

พลบ  545  การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                            3(0-6-12)

PEG  545  Independent Study of Sport and Exercise Science

          นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

          สามารถประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สโมสรกีฬาอาชีพ สถานประกอบการด้านการกีฬา การออกกำลังกายและสุขภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • การฝึกสอนกีฬา
  • การฝึกสอนการออกกำลังกาย
  • สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • เทคโนโลยีทางการกีฬา
Our students
หลักสูตรอื่นๆ