เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เช่น ผู้ฝึกสอนกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นักสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย นักจิตวิทยาการกีฬา นักโภชนาการทางการกีฬา นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา เป็นต้น ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งเพื่อการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งการวางแผนและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

พลบ 501 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                                   3(2-2-5)
พลบ 502 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                    3(2-2-5)
พลบ .... วิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ รายวิชาที่ 1                                        3
                                                                                                        รวมจำนวนหน่วยกิต 9

ภาคเรียนที่ 2
พลบ 503 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                        3(2-2-5)
พลบ 504 สัมมนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                          2(1-2-3)
พลบ .... วิชาเลือกในกลุ่มวิชาที่สนใจ รายวิชาที่ 2                                        3
                                                                                                        รวมจำนวนหน่วยกิต 8

ภาคเรียนที่ 1

พลบ....  วิชาเลือกในกลุ่มวิชาอื่น ๆ                                                           3

พลบ....  วิชาเลือกในกลุ่มสัมมนาและการศึกษาอิสระ                                     4

                                                                                                        รวมจำนวนหน่วยกิต 7

ภาคเรียนที่ 2

พลบ  599 ปริญญานิพนธ์                                                                        12

                                                                                                         รวมจำนวนหน่วยกิต 12

หมวดวิชาเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต โดยมีคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ฯ ดังนี้                                                                                                            

    - นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาที่สนใจ จำนวน 6 หน่วยกิต

    - นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

    - นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสัมมนาและการศึกษาอิสระ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการฝึกกีฬา

พลบ  531  วิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับผู้ฝึกกีฬา                                                               3(3-0-6)

PEG  531  Applied Science for Sport Coaching

พลบ  532  กลยุทธ์การฝึกกีฬา                                                                                       3(2-2-5)

PEG  532  Training Strategies for Sport

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

พลบ  533  การออกกำลังกายสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ                                                         3(2-2-5)

PEG  533  Exercise for Special Population 

พลบ  534  การออกกำลังกายผู้สำหรับผู้สูงอายุ                                                                  3(2-2-5)

PEG  534  Exercise for Elderly

กลุ่มวิชาสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  535  สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายประยุกต์                                                  3(3-0-6)

PEG  535  Applied Sport and Exercise Physiology

พลบ  536  เทคนิคปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกำลังกาย                                                      3(2-2-5)

PEG  536  Sport and Exercise Physiology Laboratory Technique

กลุ่มวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  537  จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกายประยุกต์                                                  3(2-2-5)

PEG  537  Applied Sport and Exercise Psychology

พลบ  538  ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย   3(2-2-5)

PEG  538  Counseling Theory and Techniques in Sport and Exercise Psychology

กลุ่มวิชาชีวกลศาสตร์การกีฬา

พลบ  539  การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา                                                            3(2-2-5)

PEG  539  Movement Analysis for Sport

พลบ  540  นวัตกรรมทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                                                      3(2-2-5)

PEG  540  Innovation in Sport and Exercise

กลุ่มวิชาโภชนาการกีฬาและการออกกำลังกาย

พลบ  541  เมแทบอลิซึม โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                                  3(3-0-6)

PEG  541  Nutritional Metabolism in Sport and Exercise

พลบ  542  การประเมินภาวะโภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย                              3(3-0-6)

PEG  542  Nutritional Assessment in Sport and Exercise

กลุ่มวิชาสัมมนาและการศึกษาอิสระ

พลบ  543  วิจัยเชิงคุณภาพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                             3(3-0-6)

PEG  543  Qualitative Research in Sport and Exercise Science

พลบ  544  สัมมนาการพัฒนาการกีฬาและการออกกำลังกาย                                               2(1-2-3)

PEG  544  Seminar in Sport and Exercise Development

พลบ  545  การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย                            3(0-6-12)

PEG  545  Independent Study of Sport and Exercise Science

การเรียนการสอน         

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

การประกอบอาชีพ

            สามารถประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สโมสรกีฬาอาชีพ สถานประกอบการด้านการกีฬา การออกกำลังกายและสุขภาพ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการผู้ที่มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • การฝึกสอนกีฬา
  • การฝึกสอนการออกกำลังกาย
  • สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • เทคโนโลยีทางการกีฬา
นิสิตของเรา
หลักสูตรอื่นๆ