วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว มีชื่อเสียงระดับชาติทั้งในด้านการสอนและการวิจัย หากคุณมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ การมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและภาวะความเป็นอยู่ที่ดี และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรของเราจะมอบโอกาสที่ดีต่าง ๆ ให้กับคุณ ในฐานะนิสิตคุณจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ของเราและการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ แห่งนี้

มาศึกษากับเราเพราะ...
อันดับแรกของประเทศไทยที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ
          เราเป็นหลักสูตรแรกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ [อาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)] เมื่อปี พ.ศ. 2562

สถาบันที่ได้รับการจัดอันดับสูง
          เป็นหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีการแข่งขันในการเข้าศึกษาต่อลำดับสูงติดอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศไทย

สถานที่ที่ดีในการศึกษา
          95% “ความพึงพอใจโดยรวมต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
          96% ของผู้สำเร็จการศึกษา ในการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดและการได้งานทำหรือศึกษาต่อ

การติดต่อกับผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตที่โดดเด่น และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม

         การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับนักกีฬาระดับต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในศูนย์ออกกำลังกาย มศว (SWU Fitness Center) ที่ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว รวมทั้งเรียนรู้จากข้อมูลเชิงลึกจากคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาองค์กรกีฬา องค์กรด้านสุขภาพ ผู้กำหนดนโยบาย และบริษัท ผู้ประกอบการระดับประเทศ