วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี

          ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มศว สามารถสมัครผ่านระบบสมัครรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก