วิชาการและหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

          หลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก