วิชาการและหลักสูตร
การสมัครเข้าศึกษา

         ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อทุกหลักสูตรของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถสมัครผ่านระบบสมัครรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก