วิชาการและหลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

          หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ พัฒนาจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ที่จะเปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในโอกาสต่อไป โดยสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา