ข่าวสารทั้งหมด
05 ก.ค. - 01 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

คณบดีคณะพลศึกษา และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

06 ก.ค. - 20 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม 

22 ส.ค. - 31 มี.ค. 2565
ปริญญาตรี

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ ได้รับเกียรติจากฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นวิทยากร

การอบรมหลักสูตร “Sports Strength and Conditioning Program 2022 Mentorship Program Training by SAT” ให้แก่ผู้ฝึกสอนกีฬาประจำสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

22 ส.ค. - 01 พ.ค. 2565
ปริญญาตรี

อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา

ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยต์ ไพร์ม เมืองพัทยา 

05 ก.ย. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

การเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้จัดการเรียนการสอนหัวข้อ การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในรายวิชาจริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ให้แก่นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้นปีที่ 2

23 พ.ย. - 30 มิ.ย. 2565
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asia Oceania Korfball Championship 2022 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน- 4 ธันวาคม 2565 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

25 พ.ย. - 31 ก.ค. 2565
ปริญญาตรี

การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น (Basic CPR และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)

ภาพฝึกการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นต้น โดยคณะบุคลากรที่เชี่ยวชาญ จาก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบนมราชกุมารี มาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 

09 ธ.ค. - 01 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

คณาจารย์คณะพลศึกษา มศว เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ และ อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัย เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 

22 ธ.ค. - 31 ต.ค. 2565
ปริญญาตรี

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทก436 ภาคนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

22 ธ.ค. - 31 ส.ค. 2565
ปริญญาตรี

ปฐมนิเทศฝึกวิชาชีพนิสิต วิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา มศว

เมื่อเช้าวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยคณาจารย์ ภาควิชา ร่วมให้โอวาท ชี้แนะการปฏิบัติตนและอวยพร แก่ นิสิต ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

09 ก.พ. - 31 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง

อ.ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ และ อ.ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเมือง จัดโดย หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ 

13 มี.ค. - 18 ก.ค. 2566
ปริญญาตรี

ฝึกปฏิบัติ ทักษะชีวิต การดำรงชีพและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมกลางแจ้ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นำนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกปฏิบัติ ทักษะชีวิต การดำรงชีพและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมกลางแจ้ง

13 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2566
ปริญญาตรี

โครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย : จัดสัมนาฝึกงานครั้งที่ 1 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566