ข่าวสารทั้งหมด
08 เม.ย. - 01 ธ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ Certified Strength and Conditioning Specialists® (CSCS®) จากสถาบัน National Strength and Conditioning Association (NSCA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

04 ส.ค. - 31 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

05 ส.ค. - 31 มี.ค. 2564
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ ระดับ Fellow (FHEA) จาก UKPSF

11 ส.ค. - 01 ม.ค. 2564
ปริญญาตรี

เรื่องเล่ากับนักจิตวิทยาการกีฬา กับ โตเกียวโอลิมปิกเกมส์

เรื่องเล่ากับนักจิตวิทยาการกีฬา กับ โตเกียวโอลิมปิกเกมส์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15 พ.ย. - 01 เม.ย. 2564
ปริญญาตรี

ภาพการอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มานำเสนอ หัวข้อ และประเด็นที่น่าสนใจ ให้กับนิสิต

16 พ.ย. - 01 พ.ค. 2564
ปริญญาตรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟขั้นพื้นฐาน Lv.1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์