ข่าวสารทั้งหมด
26 ก.ค. - 26 ม.ค. 2561
ทั่วไป

วิทยากรบรรยายพิเศษ

อ.ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ได้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Sport psychology for athletes with disabilities” ในการประชุมวิชานานาขาติวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Sports and Exercise Science) (ICSES2018) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

26 ก.ค. - 25 ม.ค. 2561
ทั่วไป

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

อ.ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย Oral presentation ในการประชุมวิชานานาชาติ 23rd annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 2018, ระหว่างวันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ เมือง Dublin ประเทศ Ireland

19 ก.ย. - 19 ก.ย. 2561
ทั่วไป

คณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทิต มิตรานันท์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

05 ก.ย. - 05 มี.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการ “STAR SEARCH 2018” FITNESS FIRST ROAD SHOW DAY, WAY TO SUCCESS

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการ “STAR SEARCH 2018” FITNESS FIRST ROAD SHOW DAY, WAY TO SUCCESS รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่เพื่อการเตรียมตัวของน้องนิสิตสู่ความสำเร็จในเส้นทางวิชาชีพ ณ ห้อง 306 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

27 ต.ค. - 27 ก.ค. 2561
ทั่วไป

วิทยาศาสตร์การกีฬา Mini Marathon 2018

เมื่อวันที 27 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดงาน Mini Marathon 2018 โดยนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นนิสิตของคณะพลศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ น้ำตกนางรอง จังหวัดนครนายก

31 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

เปิดลานแอโรบิก Colorful Night Party

เมื่อวันพุธที่ 31 ต.ค. 2561 ภาควิทยาศาสตร์การกีฬา โดยนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเปิดลานแอโรบิก Colorful Night Party ภายในงานจะมีบูทกิจกรรมของทุกคลาสภายในชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น Boxing Yoga Stepaerobic Functional training และยังมีโชว์สุดพิเศษให้รับชมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสริางสุขภาพที่ดีให้แก่ นิสิต บุคลากร ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มี รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต ให้เกียรติเป็นประธานงาน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

07 พ.ย. - 08 เม.ย. 2561
ทั่วไป

ศึกษาดูงานที่สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.วิทิต มิตรานันท์ อาจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นำนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มศว ชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานที่สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตของภาควิชาฯ

08 พ.ย. - 08 ก.ค. 2561
ทั่วไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ OT Bioeletronica ประเทศอิตาลี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

24 พ.ย. - 24 พ.ค. 2561
ทั่วไป

20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว

ภาพความประทับใจและภาพความทรงจำในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ในงาน “20 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว องครักษ์