ข่าวสารทั้งหมด
27 เม.ย. - 30 พ.ย. 2561
ทั่วไป

สัมมนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดการสัมมนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เรื่อง การนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

24 พ.ค. - 01 ม.ค. 2561
บัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด.

คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต กล่าวเปิดงาน เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายให้มีความรู้ที่ทันสมัย

ทั่วไป

คณะพลศึกษา ขอขอบคุณบริษัท Fitness First Thailand

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ขอขอบคุณบริษัท Fitness First Thailand ที่ได้มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย (step aerobic) จำนวน 28 ชุด แก่คณะพลศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ใช้ออกกำลังกาย โดยมี อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นตัวแทนรับมอบ