โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด.

คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต กล่าวเปิดงาน เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายให้มีความรู้ที่ทันสมัย และสามารถนำไปค้นคว้าวิจัยการบริหารจัดการในรูปแบบการจัดการความรู้ในหน่วยงานต่างๆให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561  ณ พินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี