คณะพลศึกษา ขอขอบคุณบริษัท Fitness First Thailand

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ขอขอบคุณบริษัท Fitness First Thailand ที่ได้มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย (step aerobic) จำนวน 28 ชุด แก่คณะพลศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ใช้ออกกำลังกาย โดยมี อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นตัวแทนรับมอบ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น