ภาพบรรยากาศ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบคณาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวต้อนรับ และให้คำแนะนำเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต แก่นิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1 : SP 24 : รหัส 64) ใน “โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน”

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น