ภาพการอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

        ภาพการอบรมบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ มานำเสนอ หัวข้อ และประเด็นที่น่าสนใจ ให้กับนิสิต โดยในการบรรยายครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อในการบรรยายประกอบด้วย
1. จิตวิทยาการกีฬา
2.Thermoregulations
3.Biomechanics
4.Sports Nutrition
5.การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
6.แนะนำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น