ขอแสดงความยินดี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเชิญจากสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟขั้นพื้นฐาน Lv.1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น