โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน

          โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนกิจกรรมเสวนาผนึกกำลัง สร้างทิศทางส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อคนไทยสุขภาพดีและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการฯ
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และ อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน" และ "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการ การพัฒนาการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาของประชาชน ระหว่าง กรมพลศึกษา กับ มหาวิทยาลัย 10 แห่ง" ซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร
ภายในงานนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเพื่อพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนของกรมพลศึกษา" และกิจกรรมเสวนา เรื่อง "ผนึกกำลัง สร้างทิศทางส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อคนไทนสุขภาพดี" สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันตร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.วนิดา พันธ์สะอาด ผู้อำนวนการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา พร้อมด้วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 10 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย องค์ความรู้ และการปฏิบัติงานด้านการกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่างๆ การพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับประชาชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาและความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาในสาขาต่างๆ และการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น