กิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

           เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) โดยส่วนกิจการเพื่อสังคม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะในบริบทการพัฒนาเมือง เขตชุมชนเมือง (มศว) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ เอนก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทิต มิตรานันท์ เข้าร่วมจัดฐานกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่บุคลากร มศว ประชาชนทั่วไป เป็นการเก็บข้อมูลสุขภาวะทางกายเพื่อรวบรวมข้อมูลให้แก่ส่วนกิจการเพื่อสังคมนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการต่อไป

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น