โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ ในหัวข้อ: การนวดทางการกีฬา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย
-อาจารย์พงศ์ธนยศ กีรติสินธุ์ จากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
-อาจารย์ธนพล มีเดช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนวดทางการกีฬา
-อาจารย์มนตรี แก้วฉลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดนักกีฬา สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นจำนวนมาก ทางด้าน อ.ดร.นุชรี เสนาคำ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการนวดนักกีฬา โดยการอบรมมีกำหนดเวลา 3 วัน ซึ่งจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์และเทคนิคการนวดนักกีฬา จากทีมงานที่มีประสบการณ์ในนักกีฬาระดับโอลิมปิก มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิต

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น