อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา

            อ.ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ และ ผศ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้บรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อ การพัฒนาจิตใจเพื่อความเป็นเลิศให้กับนักกีฬา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พ้อยต์ ไพร์ม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งวิทยาการทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับนักกีฬาจนประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น