คณาจารย์คณะพลศึกษา มศว เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            คณาจารย์คณะพลศึกษา มศว เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติ จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ อาจารย์ ดร.นุชรี เสนาคำ และ อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัย เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ในงานวิจัยเรื่อง “ความต้องการของการจัดการคุณภาพโดยรวมสำหรับส่งเสริมนักกีฬาอาชีพไทยเพื่อเข้าสู่อันดับ 1 ใน 100 ของโลก” ในการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน คณะผู้วิจัยประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม จากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น