ฝึกปฏิบัติ ทักษะชีวิต การดำรงชีพและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมกลางแจ้ง

            ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย อ.ณพล สุวรรณทัต วิทยากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำนิสิตวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่ 2 เข้าฝึกปฏิบัติ ทักษะชีวิต การดำรงชีพและศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา กิจกรรมกลางแจ้ง ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้นิสิตได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะชีวิต รวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย และมีสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น