วิจัย
สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำวิจัย

ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์

       มีห้องฝึกปฏิบัติการและอุปกรณ์ เพียงพอ และทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวิจัย โดยมีห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสาขาต่าง ๆ สำหรับนิสิตและอาจารย์ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ซึ่งเคยใช้เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬารายการสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติหลายครั้ง เช่น การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ค.ศ. 1998 (13th Asian Games, Bangkok, 1998) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ค.ศ. 2007 (24th Summer Universiade, Bangkok, 2007)  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (University Games of Thailand) ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2543 และครั้งที่ 34 พ.ศ. 2550 เป็นต้น ประกอบไปด้วย

       อาคารกีฬา 1 ซึ่งเป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน ขนาด 4,500 ที่นั่ง พร้อมระบบปรับอากาศทั้งหลัง ชั้นล่างเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ให้บริการห้องปฏิบัติการทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise physiology laboratory) ห้องปฏิบัติการชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise biochemistry laboratory) ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise psychology laboratory) ห้องปฏิบัติการโภชนาการการกีฬาและการออกกำลังกาย (sport and exercise nutrition laboratory) ห้องปฏิบัติการวัดองค์ประกอบของร่างกาย (body composition laboratory) ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular dynamic and static laboratory) ห้องปฏิบัติการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (strength and conditioning training laboratory) ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล (first aid laboratory) ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (anatomy and physiology laboratory) ห้องปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบกลุ่ม (group exercise laboratory) ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 90 ที่นั่ง 3 ห้อง และห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ ชั้น 2 ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ เช่น ฟุตซอล แฮนด์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เซปัคตะกร้อ (sepak takraw) การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นต้น

       อาคารกีฬา 2 อาคารกีฬา 3 ซึ่งเป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมถึงสนามกีฬากลาง ขนาด 4,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นสนามกีฬาฟุตบอลและกรีฑาแบบลู่ยางสังเคราะห์ใหม่ที่ได้มาตรฐานสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามรักบี้ 1 สนาม สนามซอฟท์บอล 2 สนาม สนามเทนนิส 7 สนาม สนามเปตอง 10 สนาม สนามยิงธนู 1 สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด 2 สนาม สนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลกลางแจ้งอย่างละ 1 สนาม และอาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ