บริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว ให้ความสําคัญกับภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งหวังที่จะทําให้มหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ซึ่งจากแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) มหาวิทยาลัยได้กำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่คือ “การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” เพื่อให้ทุกคณะ/ สถาบัน/ สำนัก และหน่วยงานยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ในการปฏิบัติภารกิจนี้ คณะพลศึกษา มศว ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย “Super Strategic Action Plan (SSAP) โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 (SSAP 3) ได้กําหนดไว้ให้สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และมีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุถึงการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมต่อไป