บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว พ.ศ. 2560-2562

        โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม
           1. ร้อยละความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยรวมตามเป้าหมายของโครงการร้อยละ 85
           2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ใช้กิจกรรมนันทนาการ กีฬา ออกกำลังกายและสุขภาพที่ถูกต้อง ร้อยละ 100
           3. ร้อยละความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการโดยรวมตามเป้าหมายร้อยละ 95 (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 386 คน)