ข่าวสารทั้งหมด
01 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

23 ก.พ. 2561
ทั่วไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายตัวชี้วัดทางพลศึกษาสู่ แผนการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายตัวชี้วัดทางพลศึกษาสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าหลักการในการจัดสัมมนาในรูปแบบต่างๆ และวิเคราะห์ค้นคว้านำเสนอประเด็นปัญหาหรืองานวิจัยทางวิชาการได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์

07 มี.ค. - 01 ต.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์ จัดโครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะ วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและสุขภาพจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีอย่างประสิทธิภาพสูงสุด โดย นายชัยณรงค์ มินศรี นายก อบต.ชุมพล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนจากโรงเรียน วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม โรงเรียนบ้านทำนบ โรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนบ้านคลอง 14  ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล จ.นครนายก

10 เม.ย. 2561
ทั่วไป

ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง

อ.ดร.จิราวรรณ ตอฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 55 คน ศึกษาดูงานโรงงานผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พสธ 236 การจัดหาและการสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

09 เม.ย. 2561
ทั่วไป

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 61 2561 ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจัดโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ มีคณาจารย์ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องมติธรรม อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

23 เม.ย. 2561
ทั่วไป

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลางกิจกรรม FUN RUN วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 เม.ย. 2561
ทั่วไป

รดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะพลศึกษา จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดไทย ตามรอยออเจ้า บุพเพสันนิวาส โดยผู้ชนะเลิศการแต่งกายฝ่ายชาย อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ และผู้ชนะเลิศการแต่งกายฝ่ายหญิง นางจินดา ไตรเวช หน่วยงานการเงินและพัสดุ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

26 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

การพัฒนาศักยภาพความเป็นครู สาขาวิชาพลศึกษา

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 อ.ดร.สาธิน ประจัญบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา โดยมีกิจกรรมการอภิปราย เรื่องการเสริมสร้างจิตปัญญาความเป็นครูและทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพ โดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ อิ่มใจ ผอ.โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ รศ.เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ และ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์

04 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ระดับ 3

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตัน ระดับ 3 ในวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 สำหรับนิสิตคณะพลศึกษา ทุกสาขาวิชา โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งภายนอกและภายในมากกว่า 50 คน ในการจัดการอบรมในครั้งนี้หากผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ จะได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันระดับ 3 และสามารถตัดสินกีฬาแบดมินตันที่รับรองโดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสต่อไป ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

04 พ.ค. - 30 ก.ย. 2561
ทั่วไป

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา คณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ร่วมกับ อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา คณะพลศึกษา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "รู้เท่าทันพิษภัยของสารเสพติด" โดย อาจารย์ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด และยังให้รู้เท่าทันหลีกเลี่ยงอย่างถูกวิธี

05 พ.ค. - 31 ต.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะพลศึกษา

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการชุมชน และพัฒนาคุณภาพร่วมกับ อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนิสิตคณะพลศึกษา โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มีการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ และ การเทศนาเรื่อง "ธรรมมะด้วยใจ ชีวาใสก่อนชีพวาง มุ่งสร้างความดี" โดย พระอาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ สุรเชฎโฐ

30 เม.ย. - 30 พ.ย. 2561
ทั่วไป

โครงการพัฒนานิสิตทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ:English camp

อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์ ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ คณะพลศึกษา จัดโครงการพัฒนานิสิตทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ คณะพลศึกษา กิจกรรม English camp สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นิสิตคณะพลศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

27 เม.ย. - 30 พ.ย. 2561
ทั่วไป

สัมมนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จัดการสัมมนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย เรื่อง การนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ

10 พ.ค. - 10 ก.ย. 2561
ปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

08 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสุกล หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานให้ประธาน และได้รับเกียรติจากนายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การจัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการโครงการสร้างชุมชนสูงอายุต้นแบบเพื่อการสร้างสุขภาวะองค์รวม ด้วยวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเพื่อสุขภาพ (ปีที่ 4)

11 พ.ค. - 30 พ.ย. 2561
ทั่วไป

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างนวัตกรรมทางพลศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพลศึกษา เอกพลศึกษา ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางพลศึกษา โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรันต์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร

15 พ.ค. - 31 ส.ค. 2561
ทั่วไป

นันทนาการชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต "เทศกาลสีสัน สนุกกันมันส์ยกหมู่"

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา โดย ผศ.ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว และนิสิต จัดกิจกรรมนันทนาการชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต "เทศกาลสีสัน สนุกกันมันส์ยกหมู่" โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม การแสดง นิทรรศการ ซุ้มเกม และของรางวัลมากมาย ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ 5 บ้านเกาะวัด อ.องครักษ์ จ.นครนายก

07 พ.ค. - 01 ก.ย. 2561
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ทั่วไป

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

คณะพลศึกษาสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรด้นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

ทั่วไป

คณะพลศึกษาร่วมใจใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า

ขอร่วมมือในการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการทำสำเนาเอกสาร  เพื่อให้เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรของคณะพลศึกษา ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร โดยจัดทำกล่องใส่กระดาษ Reuse และ Recycle ไว้ที่หน้าห้องงานบริหารและธุรการ

19 มี.ค. - 01 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

การสร้าง Google Forms & QR code และ การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน ICT เรื่อง การสร้าง Google Forms & QR code และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

10 มิ.ย. - 10 พ.ย. 2561
ทั่วไป

สัมภาษณ์รับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 คณะพลศึกษา ได้มีการสอบสัมภาษณ์รับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 3 จำนวน 3 ภาควิชาผู้นำนันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย และภาควิชาสุขศึกษา ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

24 พ.ค. - 01 ม.ค. 2561
บัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด.

คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม และ ปร.ด. โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และเป็นประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิต กล่าวเปิดงาน เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายให้มีความรู้ที่ทันสมัย

ทั่วไป

คณะพลศึกษา ขอขอบคุณบริษัท Fitness First Thailand

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ขอขอบคุณบริษัท Fitness First Thailand ที่ได้มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย (step aerobic) จำนวน 28 ชุด แก่คณะพลศึกษา เพื่อให้นิสิตได้ใช้ออกกำลังกาย โดยมี อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นตัวแทนรับมอบ

บัณฑิตศึกษา

โครงการสัมมนาการพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อ.ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตศิษย์เก่าและกิจการพิเศษ ประธานโครงการ จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

10 มิ.ย. - 10 พ.ย. 2561
ทั่วไป

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ Ju-Jitsu Thailand Open World Ranking 2018 และสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของ Ju Jitsu International Federation (JJIF) ในประเภท Contact Ju-Jitsu และประเภท Ju-Jitsu Fighting System

13 ก.ย. - 14 ก.ย. 2561
ทั่วไป

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรมากความสามารถ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง อาจารย์อุดม วงศ์หอม และ อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์

11 ก.ค. - 01 ก.พ. 2561
ทั่วไป

13 หมูป่า โมเดล จุดประกายส่องทางประเทศไทย 4.0

จากกรณี 13 หมูป่า ติดถ้ำ หากจะถอดบทเรียนคร่าวๆ จากการที่ผู้เขียนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า นี่คือ จุดพัฒนาประเทศไทย 4.0 แบบเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะนำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จุดเริ่มต้นจาก “สถานการณ์วิกฤติ 13 ชีวิตทีมหมูป่า ติดถ้ำออกมาไม่ได้” กรณีนี้ คนทั่วโลกมีความคิดเห็นตรงกัน คือ “การช่วยชีวิตคน สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด” เราจะเห็นภาพของ “ภาวะผู้นำ” คือ “อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” เป็นแม่ทัพในการวางแผน บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ บนพื้นฐาน “การพึ่งตนเอง (Self-reliance)”

07 ก.ค. - 07 ม.ค. 2561
ทั่วไป

เปิดอบรมอาสาสมัครจักรยานลาดตระเวน

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะพลศึกษา โดยอาจารย์ ดร.วัชรี ฤทธิวัชร์ ประธานโครงการ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หน่วยอาสาสมัครจักรยานลาดตระเวน จากวิทยากร BST bike support teme สำหรับ นิสิต บุคลากร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มศว มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ให้การต้อนรับ ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

29 มิ.ย. - 01 มี.ค. 2561
ทั่วไป

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

อาจารย์ ดร.ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และคณาจารย์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำนิสิตเข้าร่วมโชว์ผลงานและให้ความรู้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

26 ก.ค. - 26 ม.ค. 2561
บัณฑิตศึกษา

นิสิตปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวผกามาศ รัตนบุษย์ นิสิตปริญญาเอก กศ.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการ 2018 TSI University of Tsukuba เรื่อง ภาษา งานวิชาการ(วิจัย) กีฬาพื้นเมืองของญี่ปุ่นและการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยได้การต้อนรับและดูแลจากทีมงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทางคณะพลศึกษาที่ได้ให้โอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ ระหว่างวันที่ 10 - 17 กรกฎาคม 2561 ณ University of Tsukuba, Japan

26 ก.ค. - 26 ม.ค. 2561
ทั่วไป

วิทยากรบรรยายพิเศษ

อ.ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ได้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Sport psychology for athletes with disabilities” ในการประชุมวิชานานาขาติวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Sports and Exercise Science) (ICSES2018) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

26 ก.ค. - 25 ม.ค. 2561
ทั่วไป

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

อ.ดร.อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย Oral presentation ในการประชุมวิชานานาชาติ 23rd annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 2018, ระหว่างวันที่ 3 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ เมือง Dublin ประเทศ Ireland

25 ก.ค. - 31 ม.ค. 2561
ทั่วไป

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ Social media สำหรับการจัดเรียนรู้เพื่อผลิตคนไทย 4.0

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อ Social media สำหรับการจัดเรียนรู้เพื่อผลิตคนไทย 4.0 สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา เพื่อให้บุคลากรคณะพลศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

24 ก.ค. - 01 มี.ค. 2561
ทั่วไป

อบรมห้องเรียนอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 คณะพลศึกษา จัดอบรมการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นห้องที่มีการผสมผสานอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรคณะพลศึกษาได้ทำความเข้าใจ เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีคณะทีมงานจาก บริษัทพานาโซนิค มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้อง 301 ห้องเรียนอัจฉริยะ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

16 ส.ค. - 30 ส.ค. 2561
วิจัย

ประกาศคณะพลศึกษาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่ คณะพลศึกษา ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยของบุคลากรคณะพลศึกษา ในการนี้ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 – 30 สิงหาคม 2561

12 ก.ค. - 30 พ.ย. 2561
ทั่วไป

อบรมสร้างสุขภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

คณะพลศึกษาโดยภาควิชาพลศึกษาและภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับกองทัพอากาศ จัด "โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.61 ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

20 ก.ค. - 20 ม.ค. 2561
ทั่วไป

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร

20 ก.ค. - 20 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

การอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่ กระบอง โดยการจัดการแข่งขัน

โครงการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่ กระบอง โดยการจัดการแข่งขันนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจและร่วมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบกระบี่ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างมีคุณค่าในศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

10 ส.ค. - 10 ม.ค. 2561
บัณฑิตศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะพลศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มี ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยบมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วางแผนการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้จบเร็ว” โดย ศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์ และการอภิปราย “เรียนให้สนุก จบให้เร็ว ทำได้อย่างไร” โดย ดร.ยามีละ ดอแม และดร.สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

23 ก.ค. - 23 เม.ย. 2561
ทั่วไป

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะพลศึกษาได้กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา ผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

27 ส.ค. - 31 ส.ค. 2561
ทั่วไป

เปิดรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป

เชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนทั่วไป ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรืออาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.