เกี่ยวกับคณะ
คุณธรรมและความโปร่งใส

คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพลศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยบุคลากรคณะพลศึกษา มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้

มีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต
มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของคณะพลศึกษา โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
1 ความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ
2 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบประมาณที่ตั้งไว้
3 มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคณะพลศึกษา โดยมีช่องทาง สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ

มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ ดังนี้
1 โปร่งใส ตรวจสอบได้
2 ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม
การยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในคณะพลศึกษา
1 มีขั้นตอนการขออนุญาต
2 มีความสะดวก
3 มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
4 มีแนวปฏิบัติ
5 มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

การบริหารงานบุคคลของคณะพลศึกษา ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม หรือ พวกพ้อง
บุคลากรของคณะพลศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังนี้
1 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
2 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3 ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน

บุคลากรของคณะพลศึกษา มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1 มุ่งผลสำเร็จของงาน
2 ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
3 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

บุคลากรของคณะพลศึกษา ไม่มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ บันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ