คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
18 พ.ค.
คณะพลศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

คณะพลศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย.66

อ่านต่อ..
09 พ.ค.
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ คณะพลศึกษา

เปิดรับสมัคร ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกที่สนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของตนเอง เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “การนวดทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน”

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์