เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขให้สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่เนื่องมาจากปัญหาสาธารณสุขชุมชน ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม และปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างเป็นองค์รวม สามารถวางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขในด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการวิจัย สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปรัชญาของหลักสูตร
“สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกระบวนการทางสาธารณสุข”

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
“พัฒนาความรู้ ควบคู่การปฏิบัติ สู่มาตรฐานวิชาชีพ”

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
1. มีความสามารถในการสื่อสารด้านสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
3. มีความสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านสาธารณสุขไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. มีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/ สาธารณสุขชุมชน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. มีความสามารถในการวางแผน ดำเนินงาน และ ประเมินผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขชุมชน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. มีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                        3(2-2-5)
มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                     3(2-2-5)
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                     3(2-2-5)
ชว 101 ชีววิทยา 1                                                      3(3-0-6)
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                         1(0-2-1)
คม 100 เคมีทั่วไป 1                                                    3(3-0-6)
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                          1(0-2-1)
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น                                   2(2-0-4)
ภาคเรียนที่ 2

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                                              3(2-2-5)
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 3(2-2-5)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(2-2-5)
คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                3(3-0-6)
พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์             3(2-2-5)
พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         3(3-0-6)
พสธ 112 อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                        3(2-2-5)
มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                     3(2-2-5)
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                     3(2-2-5)
ชว 101 ชีววิทยา 1                                                      3(3-0-6)
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                         1(0-2-1)
คม 100 เคมีทั่วไป 1                                                    3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                          1(0-2-1)
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น                                   2(2-0-4)

ภาคเรียนที่ 2

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                                              3(2-2-5)
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 3(2-2-5)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(2-2-5)
คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                3(3-0-6)
พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์             3(2-2-5)
พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         3(3-0-6)
พสธ 112 อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                        3(2-2-5)
มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                     3(2-2-5)
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                     3(2-2-5)
ชว 101 ชีววิทยา 1                                                      3(3-0-6)
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                         1(0-2-1)
คม 100 เคมีทั่วไป 1                                                    3(3-0-6) 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                          1(0-2-1)
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น                                   2(2-0-4)

ภาคเรียนที่ 2

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                                              3(2-2-5)
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 3(2-2-5)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(2-2-5)
คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                3(3-0-6)
พสธ 101 กากวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์             3(2-2-5)
พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         3(3-0-6)
พสธ 112 อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม                                  3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1          3(2-2-5)
ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                                                   3(3-0-6)
พสธ 201 จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข                          2(1-2-3)
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                          3(3-0-6)
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1                              2(1-2-3)
พสธ 221 การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน                            3(3-0-6)
พสธ 222 โภชนาการสาธารณสุข                                    2(2-0-4)

ภาคเรียนที่ 2

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2           3(2-2-5)
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                                       1(0-2-1) 
พสธ 202 ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข                           2(1-2-3)
พสธ 212 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ                                 3(3-0-6)
พสธ 213 การปฐมพยาบาล                                            2(1-2-3)
พสธ 223 การสื่อสารสุขภาพ                                          2(1-2-3)
พสธ 224 การจัดองค์กรและเครือข่ายชุมชนด้านสุขภา          2(1-2-3)
พสธ 225 ทันตสุขภาพ                                                 2(1-2-3)
พสธ 226 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ          2(1-2-3)

ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                        3(2-2-5)
มศว 145 สุขภาพวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์                     3(2-2-5)
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต                                     3(2-2-5)
ชว 101 ชีววิทยา 1                                                      3(3-0-6)
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                         1(0-2-1)
คม 100 เคมีทั่วไป 1                                                    3(3-0-6)
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                          1(0-2-1)
พสธ 102 การสาธารณสุขเบื้องต้น                                   2(2-0-4)

ภาคเรียนที่ 2

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                                              3(2-2-5)
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 3(2-2-5)
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ                                     3(2-2-5)
คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                3(3-0-6)
พสธ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์             3(2-2-5)
พสธ 111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                         3(3-0-6)
พสธ 112 อนามัยสิ่งแวดล้อม                                         3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 1

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1           3(2-2-5)
พส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป                                                    3(3-0-6)
พสธ 201 จุลชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข                            2(1-2-3)
พสธ 211 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                            3(3-0-6)
พสธ 203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 1                                2(1-2-3)
พสธ 241 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม                       3(3-0-6) 
วิชาเลือกเสรี                                                               3

ภาคเรียนที่ 2

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2             3(2-2-5)
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                                         1(0-2-1)
พสธ 202 ปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข                             2(1-2-3)
พสธ 212 โรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ                                    3(3-0-6)
พสธ 213 การปฐมพยาบาล                                              3(2-2-5)
พสธ 242 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน                          3(2-2-5)
พสธ 243 หลักการวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5)
พสธ 244 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย                                      2(1-2-3)

การเรียนการสอน    

นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การฝึกปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศในชั้นปีที่ 4

การประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพที่สัมพันธ์กับวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา โดยเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพปฏิบัติด้าน

  • สาธารณสุขชุมชน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นิสิตของเรา