ภาพรวมของหลักสูตร 

           เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีสุขภาพดี มีความแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสุขภาพและศักยภาพของคนในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นหลักสูตรแรกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ [อาเซียน (AUN-QA)]

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                    3(2-2-5)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                                                     3(3-0-6)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                                                 3(3-0-6)
ชว 101 ชีววิทยา 1                                                                                3(3-0-6)
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                                                   1(0-2-1)
วทก 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1                                    2(1-2-3)
วทก 103 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น                         2(2-0-4)
วทก 105 จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 1                                                  1(0-2-1)
วทก 161 กรีฑา 1                                                                                1(0-2-1)
วทก 162 ยิมนาสติก                                                                             1(0-2-1)
                                                                                                        รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2 

มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                           3(3-0-6)
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2                                    3(2-2-5)
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                                      2(2-0-4)
คณ 113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                         3(3-0-6)
วทก 102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2                                    2(1-2-3)
วทก 104 ปรัชญากีฬาและอุดมการณ์โอลิมปิก                                             2(2-0-4)
วทก 163 ว่ายน้ำ                                                                                  1(0-2-1)
วิชาเลือก
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 1)                                                           1(0-2-1)
วทก ...... วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 2)                                                           1(0-2-1)
                                                                                                       รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

มศว 261

พลเมืองวิวัฒน์

3(3-0-6)

คม 100

เคมีทั่วไป 1

3(3-0-6)

คม 190

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1

1(0-3-0)

ฟส 100

ฟิสิกส์ทั่วไป

3(3-0-6)

วทก 206

จริยธรรมวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

1(1-0-2)

วทก 221

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 1

2(1-2-3)

วทก 223

วิชาเลือก

มศว 258

วทก ......

วทก ......

การเรียนรู้และการพัฒนาการเคลื่อนไหว

 

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 3)

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 1)

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

1(0-2-1)

2(...........)

 

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

ฟส 180

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

1(0-2-1)

วทก 207

ชีวเคมีทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(2-0-4)

วทก 208

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 1

2(2-0-4)

วทก 222

สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย 2

2(1-2-3)

วทก 224

วิชาเลือก

มศว 246

มศว 258

วทก ......

วทก ......

 

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

 

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ

ศิลปะการพูดและการนำเสนอ

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 4)

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 2)

วิชาเลือกเสรี (1)

2(2-0-4)

 

2(2-0-4)

2(2-0-4)

1(0-2-1)

2(...........)

2

 

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 309

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

2(2-0-4)

วทก 311

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

วทก 325

โภชนาการทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(2-0-4)

วทก 326

ชีวกลศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

วทก 327

การจัดการทางการกีฬา

2(2-0-4)

วทก 331

หลักการฝึกกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วิชาเลือก

มศว 351

วทก ......

วทก ......

การพัฒนาบุคลิกภาพ

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 5)

วิชาชีพทฤษฎี (เลือก 3)

3(2-2-5)

1(0-2-1)

2(...........)

 

วิชาเลือกเสรี (2)

2

 

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 312

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วทก 328

การบาดเจ็บและเจ็บป่วยทางการกีฬา

2(2-0-4)

วทก 329

วิทยวิธีการสอนกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วทก 332

การทดสอบและการกำหนดการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

วทก 333

วทก 334      

การประเมินสมรรถภาพทางการกีฬา

ผู้นำการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(1-2-3)

2(2-0-4)

วิชาเลือก

มศว 354

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม

3(2-2-5)

วทก ......

วิชาชีพปฏิบัติ (เลือก 6)

1(0-2-1)

 

วิชาเลือกเสรี (3)

2

 

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 413

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์การกีฬา 3

2(2-0-4)

วทก 435

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาและการออกกำลังกาย

2(2-0-4)

วทก 436

ภาคนิพนธ์

2(1-2-3)

 

รวม

6 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

วทก 501

สหกิจศึกษา

6(0-18-0)

 

รวม

6 หน่วยกิต

การเรียนการสอน 

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ทีมกีฬาอาชีพ และนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประจำ การฝึกปฏิบัติงานด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีในศูนย์ออกกำลังกาย มศว (SWU Fitness Center) และนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการทำโครงงานวิจัยเรื่องที่ตนมีความสนใจในชั้นปีที่ 4

การประกอบอาชีพ

  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย
  • ผู้ช่วยวิจัยและนักวิชาการการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ผู้ให้คำแนะนำการออกกำลังกายในสถานประกอบการต่าง ๆ
  • พนักงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย
นิสิตของเรา
คุณชัยกร ชมชื่น
วุฒิการศึกษา

ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12

ศึกษาอยู่ระดับ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวกนกวรรณ วิชัยศรี
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายชั้นปีที่ 3

ศึกษาอยู่ระดับ

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย