คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
00
ประกาศคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ..
00
ตรวจเช็คห้องว่าง ห้องเรียนคณะพลศึกษา

ตรวจเช็คห้องว่าง ห้องเรียนคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม QR code หรือ ลิ้งค์ https://bit.ly/3aPKC3i

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์